หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ประสบภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี 2562

      รมส่งเสริมการเกษตร แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีประสบภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วงด้านพืช ปี 2562 มีขั้นตอนอย่างไร ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่าง