องค์การเภสัชฯ เตรียมมอบน้ำมันกัญชาล็อตแรก 7 ส.ค.นี้

         นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ขึ้น เพื่อพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยที่สมบูรณ์ มีปริมาณสารสำคัญที่ใช้เป็นยาสูง เพื่อใช้ในการรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะ 1 เร่งด่วนได้มีการเริ่มปลูกเมื่อเดือน ก.พ. 62 เป็นการปลูกกัญชาทางการเเพทย์ที่ถูกกฎหมายต้นแรกในอาเซียน เน้นการศึกษาวิจัย และผลิตสารสกัดกัญชาเป็นเกรดมาตรฐานทางการเเพทย์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีการควบคุมมาตรฐานการปลูกเป็นไปตาม GAP และเร่งขยายผลเริ่มปลูกรอบที่ 2 ในเดือนนี้ จำนวน 140 ต้น

 

         ส่วนระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ผลิตสารสำคัญได้ปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายกำลังการผลิตสารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายสามารถเพิ่มผลผลิตเป็น 150,000-200,000 ขวด ซึ่งคาดว่าจะปลูกได้ในต้นปี 2563 และระยะที่ 3 เป็นการขยายขนาดปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ขององค์กรเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี รวมถึงจะขยายสร้างความร่วมมือกับวิสหกิจชุมชน องค์กร หน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น


         อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 7 ส.ค.นี้ องค์การเภสัชกรรมจะมีการส่งมอบสารสกัดน้ำมันกัญชา จำนวน 4,500 ขวด ล็อตแรกให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำไปกระจายใช้ในการแพทย์รักษาผู้ป่วยกับโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคา การนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลของสารสกัดกัญชาและผลักดันเน้นคุณภาพ ปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ