ร่วมฝ่าวิกฤติภัยแล้ง! ธ.ก.ส. เตรียมขยายเวลาชำระหนี้

         นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้สินเดิม โดย ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปก่อนอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ เตรียมวงเงินสินเชื่อใหม่ 50,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน หรือค่าลงทุนในการผลิตทดแทนส่วนที่เสียหาย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพครัวเรือนและป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือเพื่อการเกษตร ค่าจัดหาพันธุ์พืช หรือเตรียมดินในการผลิตรอบใหม่ ค่าจัดหาน้ำและอาหารสำรองให้กับปศุสัตว์ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก และปีที่ 2 - 5 คิดดอกเบี้ย MRR  (ปัจจุบัน MRR ร้อยละ7) จ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2562

 

         นอกจากนี้ เตรียมสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการผลิตหรือปรับเปลี่ยนการผลิตที่สามารถลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง เช่น การลงทุนในระบบน้ำ การผลิตการเกษตรในรูปแบบที่ใช้น้ำน้อย เป็นต้น รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR -2 กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี ทั้งนี้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีพื้นที่ภัยแล้งหลายจังหวัดและทุกหน่วยงานกำลังเร่งสำรวจความเสียหาย ธ.ก.ส.จึงอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเร็ว


         "การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาธนาคารได้มอบหมายให้พนักงานในพื้นที่ที่ประสบภัย ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าและสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดหาถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ถังน้ำ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และในกรณีที่เกษตรกรทำประกันภัยพืชผล ธ.ก.ส.จะเร่งประสานงานให้มีการจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรโดยเร็ว" นายอภิรมย์ กล่าว