ทำความรู้จัก"ข้าวตลาดเฉพาะ" มีอัตลักษณ์ โภชนาการสูง ตลาดต้องการ

 

      ข้าวตลาดเฉพาะ หรือ Niche Market Rice หมายถึง ข้าวคุณภาพที่มีระบบการผลิตได้ตามมาตรฐานสินค้าปลอดภัย มีคุณลักษณะพิเศษหรือคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น มีอัตลักษณ์ มีตลาดและผู้บริโภคเป็นลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย กลุ่มข้าวอินทรีย์ (Organic rice), กลุ่มข้าวโภชนาการสูง (High nutrition rice) และกลุ่มข้าวชี้บ่งทางภูมิสาสตร์

       กลุ่มข้าวอินทรีย์ หมายถึง ข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ใช่วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม ดังนั้น การผลิตข้าวอินทรีย์จึงเป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม้ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด มีการจัดการกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังและเอาใจใส่ เพื่อรักษาภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่สำคัญในทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูป

        กลุ่มข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ข้าวที่ผลิตโดยการที่อาศัยลักษณะเฉพาะของพื้นที่ที่ตนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาพดิน ฟ้า อากาศ วัตถุดิบที่มีในพื้นที่ รวมไปถึงภูมิปัญญาที่สร้างสมสืบทอดกันมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ผลิตเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตในแหล่งอื่น ทั้งนี้ ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีตรารับรองมาตรฐาน สินค้าแสดงบนบรรจุภํณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ปัจจุบันข้าวที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีทั้งหมด 9 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวก่ำล้านนา ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร และข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

         กลุ่มข้าวโภชนาการสูง หมายถึง ข้าวที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนเมื่อบริโภคสู่ร่างกาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต และการซ้อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแบ่งตามสีได้ 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มข้าวสีครีม มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร เช่น ข้าวสินเหล็ก ข้าวอัลฮัมดูลิละห์ ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 2) ข้าวกลุ่มสีแดง นอกจากมีสารอาหารจำพวกวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร แล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวนอยด์ เช่น ข้าวมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวทับทิมชุมแพ เป็นต้น และ 3) กลุ่มข้าวสีม่วงดำ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานิน แกมมาออไรซานอล แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ เช่น ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เป็นต้น

 

        ทั้งนี้ ข้าวตลาดเฉพาะที่นิยม รู้จักกันแพร่หลายในแง่ของคุณประโยชน์ที่มีมากมายและเป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ 

         1.ข้าว กข 43 มีน้ำตาลต่ำ เมื่อสุกเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อน เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

         2.ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ มีปริมาณอมิโรสต่ำ ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้อิ่มนานไม่หิวบ่อย ช่วยให้ผิวพรรณดี

         3.ข้าวทับทิมชุมแพ มากด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้เม็ดเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนจนเกิดการอุดตัน ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลในกระแสเลือด

         4.ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ มีน้ำตาลต่ำดีต่อสุขภาพ หุงขึ้นหม้อ เมื่อสุกนุ่มม่แข็งกระด้าง

         5.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มีธาตุเหล็ก ช่วยละระดับคอเรสเตอรอลในกระแสเลือด และช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง

         6.ข้าวเหนียวลืมผัว มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดคอเรสเตอรอล  ช่วยบรรเทาอาการภาวะเอสโตเจนของวัยทอง

         7.ข่าวพญาลืมแกง มีโปรตีนสูง และมีส่วนช่วยสร้างซ่อมแซมดีเอ็นเอ

         8.ข้าวสังข์หยดพัทลุง มีวิตามินสูง มากด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ กากใยสูงให้ประโยชน์ต่อการขับถ่าย ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและโรคอัมพฤต

         9.ข้าวไร่ดอกข่า หุงขึ้นหม้อ เมื่อสุกจะนุ่ม มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย และ

         10.ข้าวหอมกระดังงา มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อสุกจะนุ่ม มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกระดังงา