เกษตรฯ เตรียมจัด "ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม"

         นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเตรียมจัด "งานประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2562" ว่า อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มีการทำมาอย่างยาวนานในประเทศไทย และยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน "ผ้าไหมไทย" นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งในด้านความสวยงามและความมีเอกลักษณ์ และความมีเสน่ห์ของผืนผ้าไหมที่มีความเงางามเมื่อนำมาปรับประยุกต์เข้ากับแวดวงแฟชั่นแล้ว จะยิ่งช่วยยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ไหม สร้างความตราตรึงให้กับผู้ที่ได้สวมใส่อย่างยิ่ง


         "ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมเข้ามาผสมผสานในหัตถกรรมการผลิตผ้าไหมไทย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรักษาและปกป้องเอกลักษณ์ กรรมวิธี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าไหมไทยไว้เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับประเทศไทยต่อไป การประกวดในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้าไหมไทยให้มีความยั่งยืน ตลอดจนยังช่วยเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผ้าไหมทั่วโลกและการคุ้มครองของเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าผ้าไหมอย่างมีศักยภาพ"

 

         ด้าน นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเสริมว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อประกาศยกย่องเชิดชู เยาวชน บุคคล ชุมชนและหมู่บ้านที่ผลิตผลงานคุณภาพ สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหมไทยให้อยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง  และเพื่อนำเสนอผลงานด้านภูมิปัญญาการผลิตไหมไทยได้รับการเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับบุคคล และชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยในปี 2562 กำหนดประเภทการประกวดไว้ทั้งหมด 25 ประเภท โดยเป็นการประกวดเส้นไหมที่สาวแล้ว จากการแข่งขันสาวไหม จำนวน 6 ประเภท และสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม 2 ประเภท ซึ่งได้จัดการแข่งขันไปแล้วขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


         สำหรับการประกวดที่จะจัดขึ้นในงานวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 23 ประเภท ประกอบด้วย 1) การประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท 2) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง 9 ประเภท 3) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเงิน 2 ประเภท 4) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน 5 ประเภท 5) ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท ซึ่งผู้ที่ชนะการแข่งขันทั้ง 25 ประเภทจะได้รับโล่และเงินรางวัล โดยผู้ชนะการประกวดอันดับ 1 จะได้โล่พระราชทานจากองค์ประธานพร้อมเงินรางวัล ผู้ชนะการประกวดอันดับ 2 จะได้โล่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัล และผู้ชนะการประกวดอันดับ 3 จะได้โล่ จากกรมหม่อนไหม พร้อมเงินรางวัล