มก. พาสื่อมวลชนอวดผลงานวิจัยด้านเกษตร ที่กำแพงแสน (ชมคลิป)

 

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "ผู้บริหารพบสื่อมวลชน" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 โดยนำคณะสื่อมวลชนสายเกษตรเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับเยี่ยมชมความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

         ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการบริหารจัดการและการบริการเพื่อเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมการบิน, เยี่ยมชมคลินิกสุขภาพช้างและสัตว์ป่า ณ โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน ที่เพิ่งทำการรักษาช้างเพศเมีย อายุ 50 ปี ที่มีอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรแข็งจนสำเร็จด้วยวิธีฉีดโบท็อกซ์

         นอกจากนี้ยังชมการแสดงผลงานวิจัยคณะเกษตร ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ ตลอดจนเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่นำนวัตกรรมต่างๆมาจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์เก็บเกี่ยวผลมะม่วงอัตโนมัติ, พาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพ, เครื่องอัดกระทงใบตอง, เครื่องตรวจวัดทุเรียน และตู้ปลูกพืชผัก ฯลฯ

         ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีความมั่นใจในศักยภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะจากผลงานการวิจัยของทางวิทยาเขตกำแพงแสน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารของคณะเกษตร ทั้งนมแพะไร้กลิ่น กาแฟ โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และพืชผักนานาชนิด ขณะที่คณะวิศกรรมศาสตร์ก็มีสิ่งประดิษฐ์ดิจิทัลเพื่อการเกษตร เอไอเพื่อการเกษตร ระบบตัดสินใจเพื่อการเกษตร เพื่อก้าวสู่ความเป็นเกษตรแม่นยำ ผลผลิตที่ได้คุณภาพ ลดต้นทุน ลดแรงงาน และพยายามให้ผลงานของทางมหาวิทยาลัยฯมีชื่อเสียงไปสู่ระดับโลกต่อไป