สภาเกษตรกรฯยื่น 7 ข้อเร่งรัฐรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดฯ/เสนอเป็นวาระชาติ

  

    รุงเทพฯ - นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะเกษตรกรร้องทุกข์เข้ามาเป็นจำนวนมากจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งประเทศไทยสำรวจพบระบาดเกินกว่า 60% พื้นที่ 40 กว่าจังหวัด เช่น นครราชสีมา กาญจนบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ พิจิตร น่าน ลำพูน ฯลฯ จึงขอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการงานวิจัยที่จะพัฒนาต่อยอดเอามาป้องกัน อาทิ พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานที่ไม่ใช่ GMO สารฟีโรโมน ล่อตัวเต็มวัยทำลายต้นเหตุ โดยในไทยยังไม่มีการทดลองและสั่งนำเข้ามาใช้,เร่งสร้างความรู้ให้กับเกษตรกรในการใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น สารเคมีที่มีประสิทธิภาพควรใช้ระยะไหนช่วงเวลาใด ทั้งนี้ การใช้วิธีผสมผสานกำจัดและทำลายควรทำเป็นระบบและเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน

    “ข้าวโพดเป็นอาหารที่หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดชอบที่สุด แม้ไม่ปลูกข้าวโพดก็ไม่สามารถหยุดวงจรได้เพราะยังหาพืชชนิดอื่นกินได้อีกกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง กะหล่ำ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชตระกูลแตง ตระกูลถั่ว เป็นต้น หากควบคุมไม่อยู่จนเป็นศัตรูพืชประจำถิ่นจะเกิดหายนะต่อพืชนานับชนิดทั้งข้าว พืชสวน พืชไร่” นายเติมศักดิ์ กล่าว

     อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีมติให้นำข้อเสนอ ได้แก่ 1) ขอให้หน่วยงานภาครัฐจัดหางบประมาณกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 2) ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งจัดหางบประมาณเพื่อให้ความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุด ในระยะไข่และระยะตัวอ่อน 3) ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรในการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 4) ขอให้หน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการผลิตตัวห้ำ–ตัวเบียน เพื่อนำปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 5) ขอให้หน่วยงานภาครัฐนำเข้าหรือผลิตสารฟีโรโมน เพื่อนำไปควบคุมตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 6) ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งศึกษางานวิจัยผลิตสายพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และ 7) ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งรัดออกใบอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าสารเคมีที่ใช้กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้โดยตรง โดยจัดทำหนังสือข้อเสนอดังกล่าวต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป