ดึงนวัตกรรมพัฒนาสินค้าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

         กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการหลวงกำหนด และสร้างผลผลิตส่วนเกินให้มีคุณภาพและไม่ให้เกิดการสูญเสีย ด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการคิด การออกแบบ และการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาพัฒนาให้สินค้ามีความโดดเด่น และสหกรณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสหกรณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงต่อไป

 

         "การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย Workshop และศึกษาดูงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตลาดไท และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วย"


         ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง และเพชรบูณ์ ซึ่งมีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรแล้ว จำนวน 56 สหกรณ์ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่มาจากสมาชิกสหกรณ์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงของจังหวัดต่าง ๆ เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ดอก สมุนไพร ชา กาแฟ ฯลฯ รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้คัดเลือกตัวแทนสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 85 คน