กรมข้าว-ม.ก. สอนออนไลน์"ปุ่ยสั่งตัด"/เสริมแกร่งเกษตรกร-ลดต้นทุนผลิต

  

       เชียงใหม่ – เมื่อเร็วๆนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และคณะฯร่วมเปิดงาน โรงเรียนเกษตรทางอากาศภายใต้ “โครงการนำร่องโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่      

       “โรงเรียนเกษตรทางอากาศ” เป็นความร่วมมือระหว่าง ก.เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) โดยสถานีวิทยุฯ และมูลนิธิ ม.ก.ได้คิดค้นวิธีการปุ๋ยสั่งตัดในการให้ธาตุอาหารแก่พืชตามสภาพของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านการเกษตร และทำให้สภาพดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

        ทั้งนี้ การจัดการเนื้อหา การผลิตรายการ การเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยี “ปุ๋ยสั่งตัด” ออกสู่สาธารณชน ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. ทั้ง 4 ภูมิภาค ในระบบเอเอ็มสเตอริโอ,ผ่านแอพพลิเคชั่น ทั้งแอนดรอยด์ ระบบ iOS ,ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์, ยูทูบไลฟ์ ซึ่งรับชม-รับฟังย้อนหลังได้ เพื่อให้เกษตรกรไทย บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป นำไปใช้ประกอบอาชีพสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

        เป้าหมายเบื้องต้น 1) ลดการใช้ยาฆ่าแมลงได้ถึง 80% หากใช้สูตรปุ๋ยที่ถูกต้องตามความต้องการของพืช จะต้านทานโรคและแมลงได้ 2) ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยลง 40% จากปกติ เนื่องจากต้องใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ดังนั้น ธาตุอาหารที่ไม่จำเป็นก็ถูกตัดออกไป และ 3) ชาวนามีรายได้เพิ่มเฉลี่ย 1,000 บาทต่อไร่

        ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว นายวิวัฒน์ เอื้องไพบูลย์ ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ นายสกุล มูลคำ ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน มีเกษตรกรร่วมโครงการฯ 44 ราย พร้อมอบรมฯหัวข้อ 1) วิธีศึกษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง-สื่อโซเชียล โดย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผอ.สถานีวิทยุ ม.ก. 2) วิธีทำแบบทดสอบ ประเมินความรู้ วิธีการศึกษา เนื้อหาหลักสูตร มี ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ ประธานมูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน พร้อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) หน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตและจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมฯ