เกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธ.ค.นี้

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 3/2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาแผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานการประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award
         โดย รมช.เกษตรฯ ระบุว่า เมื่อปี 2545 ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทำให้ IUSS ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวความคิด ให้มีวันดินโลก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศ.เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก และพร้อมกันนี้ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก

 

         องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership หรือ GSP กำหนดให้วันดินโลกเป็นวาระสำคัญในการสื่อสารเรื่องราวของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น เนื่องจากทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำ เป็นวัตถุดิบสำหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และดิน เมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น วันดินโลก จึงเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยรักษาทรัพยากรดิน


         ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ซึ่งมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรฯ มาเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น ได้มีการพิจารณาแผนการจัดงานในหัวข้อ "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" (Stop Soil Erosion Save our Future) ในประเด็นของช่วงเวลาการจัดงาน และรูปแบบกิจกรรมภายในงาน สถานที่จัดงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี โดยจัดขึ้นภายในเดือน ธ.ค. 2562 รวมถึงการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2562 (รางวัลที่เป็นเกียรติแก่ ประเทศ องค์กร หรือบุคคลที่มีการจัดกิจกรรมวันดินโลก ที่สามารถสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของดินได้อย่างโดดเด่น และมีประสิทธิภาพ) ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยจะส่งกิจกรรมเข้าประกวดในนามของ หน่วยงาน / ชุมชน / บุคคล หรือเสนอในนามคณะกรรมการวันดินโลก โดยให้จัดทำข้อมูลประกอบการส่งผลงานเข้าชิงรางวัล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มายังกรมพัฒนาที่ดินในฐานะเลขาคณะฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อไป