"กรมประมง" มุ่งส่งเสริมผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

         นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ว่า เป็นนโยบาบที่ให้ความสนใจกับการบริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง โดยกรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและดูแลตรวจสอบรับรองสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ใหได้มาตรฐาน ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการตลอดสายการผลิต เพื่อให้ปลอดภัยต่อการบริโภค

 

         "กรมประมงได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์น้ำ เพื่อให้รู้ทัน รู้จักและเข้าใจโรคแต่ละชนิดมากขึ้น รวมถึงการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรค การเฝ้าระวังโรคในฟาร์ม การตรวจติดตามการเกิดโรค หลักการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพลดปัญหาการเกิดโรคระบาด และการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"


         อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า ในช่วงปลายเดือน พ.ค. - ต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีการร่วมมือกับเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยจัดงานสัมมนาชูกุ้งไทยสู่ความยั่งยืน ยกมาตรฐานกุ้งไทย สด สะอาด รสชาติดี ปลอดสารพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้รวม 11 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี สตูล ตรัง กระบี่ พังงา และระนอง โดยมีเกษตรกรจากชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง 16 ชมรม กว่า 900 คน เข้าร่วมงาน ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งไทยเกิดความยั่งยืน เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และยังตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในการผลิตสินค้าสัตว์น้ำให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม