รมว.เกษตร สั่งคุมเข้มโรคระบาดในพืชและสัตว์

         เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดในเรื่องการควบคุม กำจัด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดี หรือผู้มีตำแหน่งเทียบเท่าทุกกรม รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ.ทุกหน่วยในระดับจังหวัด เขตและสถานีทุกแห่ง ผู้รับทราบผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกจังหวัด หลังจากขณะนี้มีความเสี่ยงของการระบาดทั้งโรคพืชและโรคสัตว์ในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ปราจีนบุรี พะเยา เชียงราย และจังหวัดตามแนวชายแดน เป็นต้น เพื่อเป็นการควบคุม กำจัด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

 

         รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ได้ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯเรียกประชุมผู้บริหารกรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฎิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพืชและสัตว์ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเร่งด่วนด้วย และในระดับพื้นที่ขอให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานเกษตรจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัด รวมทั้งสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต กรมวิชาการเกษตร เพื่อให้ทั้ง 3 หน่วย สรุปสถานการณ์ความเสียหายและประเมินแนวโน้มการแพร่ระบาดหรือขยายตัวของโรคพืช สัตว์ในพื้นที่แล้วนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน อพก.เพื่อเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเข้าปฎิบัติงานตามแผนของจังหวัดโดยเร็ว
         เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพืช และสัตว์ จะสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรรวมทั้งมีผลเสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงให้ ปลัดกระทรวงฯจัดทำแผนสำรองกำหนดชุดปฎิบัติงานประจำพื้นที่โดยให้ระดมข้าราชการในสังกัด กษ.ทุกหน่วยที่อยู่ในจังหวัดหรือพื้นที่ต้องมาทำงานร่วมกันด้วยในรูปแบบชุดปฎิบัติการประจำพื้นที่ โดยให้อยู่การอำนวยการของ อพก. จังหวัด เช่น เกษตรจังหวัด/อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ พัฒนาที่ดินจังหวัด ฯลฯ


         นอกจากนี้ ได้มอบหมาย กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ สำนักปลัดกระทรวง ต้องทำหน้าที่อำนายการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและฉับไวด้วย ซึ่งต้องเตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรให้เกษตรจังหวัดประสานงาน ปภ.จังหวัดเพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยต่อไป
         โดยผู้ตรวจราชการกระทรวง และกรมทุกกรม ลงพื้นที่ติดตามสดับตรับฟังการปฎิบัติงานของหน่วยงานพื้นที่พร้อมทั้งกำชับและแนะนำการปฎิบัติงานด้วย หากหน่วยงานในพื้นที่มีข้อเสนอแนะหรือขอรับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆให้ประสานแจ้งปลัดกระทรวงฯและผู้รับผิดชอบในส่วนกลางด้วย