ก.เกษตรฯ เผยแก้หนี้เกษตรกร 3 ปี สำเร็จกว่า 2 หมื่นราย

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560 ที่ตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนั้น ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้สินเกษตรกร ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2560 มีเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 6.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวน 468,558 ราย วงเงินเป็นหนี้ 85,823.93 ล้านบาท เป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดการหนี้ได้จำนวนทั้งสิ้น 55,515 ราย วงเงินเป็นหนี้ 9,796 ล้านบาท
         กระทรวงเกษตรฯได้เชิญเจ้าหนี้เหล่านี้ ซึ่งมีสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันเกษตรกรมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปผลการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย 1) การแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนที่อยู่ในระหว่างบังคับคดีหรือขายทอดตลาดตามคำพิพากษา มีเกษตรกรที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีจำนวน 4,643 ราย สามารถเจรจากับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ให้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายได้ 2,299 ราย เจ้าหนี้ยืนยันที่จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป 444 ราย เกษตรกรแจ้งว่าได้ดำเนินการชำระหนี้ด้วยตนเองแล้ว 158 ราย ส่วนที่เหลืออีก 1,742 ราย เป็นกรณีที่ไม่เข้าสู่กระบวนการเจรจา
         2) กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในกรณีต่าง ๆ เนื่องจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ไปทำสัญญากู้หนี้ยืมสินจากเจ้าหนี้แต่ละรายแตกต่างกัน คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจจึงได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ทั้งในกรณีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติซึ่งได้อนุมัติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าดำเนินการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกร จำนวน 1,518 ราย วงเงินเป็นหนี้รวม 642.54 ล้านบาท และในกรณีที่เกษตรกรขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จัดการหนี้ โดยกระทรวงเกษตรฯได้เป็นตัวกลางในการเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละสถาบันจนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรลูกหนี้

         3) การแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 แก้ไขจำนวน 3 มาตรา คือ มาตรา 16 มาตรา 23 และมาตรา 37/9 อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนนำเสนอ เข้าที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
         4) การบริหารจัดการระบบงานของ กฟก. ตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านข้อมูลสารสนเทศและระบบโปรแกรมและฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การบริหารจัดการคดีความ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารสำนักงานฯ เกิดความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าเชิงงบประมาณ อาทิ ได้ประกาศหลักการและนโยบายบัญชีให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๒ เป็นต้น
         และ 5) การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้กับองค์กรเกษตรกร จำนวน 665 โครงการ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10,659 ราย วงเงิน 67.03 ล้านบาท นอกจากนี้ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 จำนวน 1,114 โครงการ เกษตรกรได้รับการฟื้นฟู จำนวน 17,532 ราย วงเงินช่วยเหลือ 33.38 ล้านบาท รวมทั้งได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เสนอโครงการด้วยตนเอง ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรของพระราชา บ้านแหลมยาง จ.นครสวรรค์ - กำแพงเพชร สมาชิก 580 ราย วงเงิน 15 ล้านบาท
    ทั้งนี้ นับเป็นผลงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ในรอบ 3 ปี ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวได้มากกว่า 20,000 ราย โดยภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณในการชดเชย เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกรรวมทั้งมีการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน