"อ.ยักษ์" เปิดมหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรีว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร และตระหนักถึงปัญหาความอดอยากหิวโหย เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ แม้ไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งในภาพรวมจะสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออก และคนไทยส่วนหนึ่งยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารสำหรับการบริโภคของประชาชน

 


         ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสริมการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยบนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม สถาบัน หรือเครือข่ายเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม


         เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่มีพลังในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หากได้มีการรวมตัวสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และผู้บริโภค จะทำให้การเกษตรไทยได้รับการพัฒนาก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม มีความมั่นคงและเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) และภาคธุรกิจเอกชน จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ขึ้นระหว่างวันที่ 21 -23 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี


         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของเครือข่าย Young Smart Farmer ทายาทเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย แสดงนวัตกรรม และผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดทั้งเป็นเวทีในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาคชุมชน ประชาชน รัฐ และเอกชน ในการแสดงเจตจำนงร่วมมือกันดำเนินการทุกขั้นตอนของการพัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
         สำหรับการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน การบรรยายสาธิตแลกเปลี่ยนและ work shop ของผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โรงเรียนอาหารปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และการบริการตรวจสารเคมีในเลือดแก่ผู้มาร่วมงานโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้น