ก.เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/ผลิตอาหารปลอดภัยป้อนตลาด

   ครราชสีมา - "อ.ยักษ์"นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน”ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นงานสำคัญที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนและต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สอดรับกับกระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนฯให้เป็นไปตามเป้าหมายจะสำเร็จได้ยากหากขาดการเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564  

     การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน ที่ผ่านมาดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สถาบันการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตการแปรรูป การตลาด และการบริโภค ซึ่งนำไปสู่การทำงานขยายผลตามแนวทางนโยบายเกษตรอินทรีย์ผ่านทางกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิ การบรรยายพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ของเกษตรอินทรีย์ การเปิดเวทีเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ซึ่งการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมเป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการ เพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติได้

    “ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการหยุดการชะล้างหน้าดิน สร้างความมั่นคงทางอาหาร การยกระดับภาวะโภชนาการและขจัดความหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ดังนั้น ทุกภาคส่วนของไทยจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารสำหรับการบริโภคของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และผลิตอาหารปลอดภัยให้ลูกหลาน”นายวิวัฒน์ กล่าว