ระดมกึ๋น4สมาคมฯผุดมาตรการรับมือมันสำปะหลัง ปี 62/63

 

       นทบุรี - นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ กรมฯได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในวงการมันสำปะหลัง ได้แก่ 1) สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย 2) สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย 3) สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และ 4) สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้ามันสำปะหลัง เพื่อรวบรวมข้อ มูล ข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตมันสำปะหลังปี 2562/63 ทั้งหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยระยะยาว โดยจะประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เพื่อพิจารณาออกมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2562/63 ต่อไป

      ส่วนสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้ามันสำปะหลัง ปีการผลิต 2561/2562 ผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วกว่า 28.46 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 90.2 คงเหลือผลผลิตที่คาดจะทยอยออกสู่ตลาดจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2562 อีกราว 3.09 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.8 ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ และรักษาระดับราคามันสำปะหลังสดให้อยู่ในระดับสูงได้ต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มต้นทุนและมีกำไร

      สำหรับปัญหาการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง (CMD) ไทยสามารถบริหารจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดได้ ทำให้ผลิตแปรรูปและส่งออกสินค้ามันสำปะหลังได้ต่อเนื่อง เพราะผู้ซื้อ ผู้นำเข้า มีความเชื่อมั่น ซึ่งส่งผลดีทำให้ไทยส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแค่นั้นสินค้ามันสำปะหลังนวัตกรรมที่มีการนำมันสำปะหลังมาผลิต ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหารก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

      อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงนี้เป็นช่วงท้ายฤดูกาลเก็บเกี่ยว ขอฝากข้อคิดไปยังเกษตรกรว่าไม่ควรรีบขุดหัวมันอ่อนออกขาย เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งต่ำ ทำให้ขายได้ราคาไม่สูงนัก แต่ถ้ารอให้มีเชื้อแป้งสมบูรณ์จะขายได้ในราคาที่ดีขึ้น อีกทั้ง ขอให้เตรียมท่อนพันธุ์ให้เพียงพอกับการเพาะปลูกในฤดูถัดไป เนื่องจากคาดว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดภาวะขาดแคลนท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรค CMD ส่งผลให้มีความต้องการท่อนพันธุ์ปลอดโรคจากไทยสูงขึ้น จึงขอให้เกษตรกรชะลอการจำหน่ายท่อนพันธุ์ ให้ความสำคัญกับการเตรียมท่อนพันธุ์ที่ดีให้เพียงพอกับความต้องการ