เกษตรฯ พร้อมจัดงาน "วันผึ้งโลก" 20-29 พ.ค.นี้

         นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก (World Bee Day) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมเปิดโอกาสในการเพิ่มช่องทางตลาดด้วยการจัดเวทีพบปะเจรจาระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและบรรยายความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับผึ้ง

 

         อาทิ สรรพคุณและคุณค่าของน้ำผึ้งจากผึ้งชนิดต่างๆ ของประเทศไทย มาตรฐานน้ำผึ้ง การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผึ้งและการตลาดน้ำผึ้ง เอกลักษณ์น้ำผึ้งไทย การทดสอบน้ำผึ้ง ความหลากหลายของพวกผึ้ง การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร ตลอดจนมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งด้วย โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี อุตรดิถต์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และชุมพร ร่วมให้ความรู้ และระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2562 ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผึ้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และผู้ประกอบการ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เกต (Grurmet Market) กรุงเทพฯ

         "จากรายงาน FAO ปี 2560 ไทยผลิตน้ำผึ้งเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากเวียดนาม และเป็นอันดับ 36 ของโลก โดยไทยผลิตน้ำผึ้งได้ในปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เวียดนามผลิตได้ แต่เมื่อคำนวณอัตราการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทยแล้ว สามารถมีกำลังผลิตน้ำผึ้งได้ถึงสองในสามของผลผลิตน้ำผึ้งจากเวียดนาม ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของผึ้ง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทย และการใช้ผึ้งในการช่วยผสมเกสรเพื่อสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติและเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร" นายสำราญ กล่าว