"อ.ยักษ์" เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ

         เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 นายวิวัฒ์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือละมอบตุงชัยเกษตรกรรมยั่งยืนแก่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

 

         ทั้งนี้ได้มีการการแถลงมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ภาคเหนือ และประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ การขับเคลื่อนมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดลำพูน มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 678,736 ไร่ มีครัวเรือเกษตรกร 62,848 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ลำไย ที่มีการปลูกจำนวน 270,245 ไร่ สร้างผลผลิตกว่า 2.5 แสนตันต่อปี นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคนมเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือตอนบน ผลิตน้ำนมดิบได้เฉลี่ยวันละ 125 ตัน มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท/วัน

         สำหรับการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน จังหวัดลำพูน มีพื้นที่เกษตรยั่งยืนรวม 5,976 ไร่ มีเกษตรกรที่ได้รับรองการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กว่า 7,385 ราย 8,648 แปลง โดยมีเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2562-2564 รวม 16,350 ไร่ โดยอาศัยกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะทำงานพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด อำเภอ รวมถึงภาคีเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน ประชาสังคม และสถาบันทางการศึกษาในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง