"วันพืชมงคล ปี62" พระโคเสี่ยงทาย "กินข้าว น้ำ หญ้า" น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

         พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562 พระยาแรกนาเสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 5 คืบ ส่วน ผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง พระโคกิน ข้าว น้ำ หญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562

         โดยผู้ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนาปี 2562 คือ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง

         สำหรับฤกษ์การไถหว่านอยู่ระหว่างช่วงเวลา 08.29 - 08.49 น. พระยาแรกนา ได้ยาตราพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ผ่านหน้าพลับพลาพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนา เจ้าหนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ ก่อนที่จะไถ่ดะไปทางทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมกับหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว แล้วไถกลบอีก 3 รอบ

         ต่อมา นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกาย พระยาแรกนาหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

         ส่วนการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลปรากฏว่า พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหารผลาหาร จะบริบูรณ์ดี และพระโคกินน้ำกับหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี