น้อมนำศาสตร์พระราชา ส่งเสริมทำบัญชีครัวเรือน

 

         เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการประชุมสัมมนา เรื่อง "มิติทางบัญชีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ปี 2562 พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ปี 2562 จำนวน 77 คน และครูบัญชีดีเด่น ปี 2562 จำนวน 10 คน ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

         นายวิวัฒน์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สอดรับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในนิยาม ชุมชนอยู่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

         "สำหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นองค์หนึ่งของศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนภารกิจสู่เป้าหมายการส่งเสริมการทำบัญชีรายบุคคลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม นำระบบบัญชีไปวางรากฐานเปรียบเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นคู่มือชีวิตในการสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบฐานรากในการพัฒนาสู่การขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมั่นคง" รมช.เกษตร กล่าว

         ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยว่า การประชุมสัมมาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 357 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้งผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน/โครงการสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี 2562 ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

         รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนภารกิจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่กำหนดสู่เป้าหมายการส่งเสริมการทำบัญชีรายบุคคลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย