การเคหะฯเปิดเอกชนร่วมลงทุน-ประสบการณ์5ปีขึ้น เข้าคิวอื้อ!
  • 7 May 2019 at 14:23
  • 480
  • 0

   กรุงเทพฯ - ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติในโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Support) อย่างเป็นทางการ โดยให้ติดต่อขอซื้อแบบเอกสารขอรับสนับสนุนโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

    ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) ครอบคลุม 2 เรื่องใหญ่ เรื่องแรก จะสอบทานผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น เพื่อขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้คำแนะนำการบริหารสินเชื่อลูกค้ารายย่อยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน รวมทั้งติดต่อประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้อง

    เรื่องที่สอง จะให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง เช่น การออกแบบ การวางผัง และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆ การบริหารต้นทุนค่าก่อสร้าง และงบประมาณโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งมอบหน่วยพักอาศัยให้ลูกค้า ตลอดจนให้คำแนะนำการบริหารจัดการชุมชนและการบริการหลังการขาย

     "ตั้งแต่ประกาศแนวนโยบายนี้ออกไป ปรากฏว่ามีเอกชนแสดงความสนใจติดต่อเข้ามาหลายสิบราย โดยเอกชนที่จะเสนอตัวเข้าร่วม ต้องมีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทย มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี มีเงินทุนสำรองเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการขั้นต้น ถ้ามีที่ดินเป็นกรรมสิทธิของตนเองจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ และต้องมีจำนวนหน่วยพักอาศัยไว้รองรับกลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลางไม่น้อยกว่า 10% ของทั้งโครงการ โดยปีนี้ตั้งเป้าผู้ประกอบการร่วมโครงการ 50 ราย แต่ถึงตอนนี้ติดต่อเข้ามาแล้ว 20-30 ราย ส่วนสถาบันการเงินของรัฐที่จะเข้าร่วมสนับสนุน มีธนาคารกรุงไทย ออมสิน และอาคารสงเคราะห์ ส่วนสถาบันการเงินเอกชนที่ประสงค์จะร่วมให้สินเชื่อโครงการนี้ด้วย ต้องรอปีหน้า”

 

 

       ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02-351- 6438 และ 02-351-6439 ในวัน เวลาราชการ