กรมพัฒฯจัดให้"บัตรดินดี"ฟื้นฟูดินทั่วทิศ-มุ่งเกษตรกรไทยยั่งยืน

   กรุงเทพฯ - เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก ให้บริการ แนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ พร้อมมอบบัตรดินดีให้เกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม และมีการถ่ายทอดทางไกลผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

    บัตรดินดี คืออะไร

    คือบัตรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้กับเกษตรกรเฉพาะราย ที่ได้รับการตรวจสุบภาพดินและคำแนะนำจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้ว และเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรนำไปพัฒนาที่ดินของตนเองให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไป โดยในปี 2562 นี้ กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายมอบบัตร ดินดี ให้กับเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1 แสนราย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

  

   เกษตรกรจะได้รับบัตรดินดี ได้อย่างไร     

    เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน จะลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ให้ความรู้ บริการตรวจสุขภาพดิน ให้บริการการจัดการดิน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรได้รู้จักดิน และสามารถใช้ที่ดินของตนเองได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมอบบัตรดินดีให้กับเกษตรกร

   สิทธิประโยชน์ของบัตรดินดี

    1.เกษตรกรจะได้รู้จักดินของตนเอง และได้รับการจัดการดินอย่างต่อเนื่องผ่านระบบข้อมูลบัตรดินดี

    2.สืบค้นสาระข้อมูลเกี่ยวกับดิน ได้จากคลังข้อมูลดิน และ

    3.สามารถร่วมเครือข่ายเกษตรกรผู้มีบัตรดินดีผ่านทางเฟสบุ๊คของทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

    ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจโครงการฯ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://iddindee.ldd.go.th /index.html

    โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) ฟื้นฟูปฐพีทั่วไทย ใส่ใจเกษตรกรทั่วทิศ พลิกฟื้นชีวิตสู่ความยั่งยืน

    อ้างอิงข้อมูล-ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน