สอน.จ่ายเงินช่วยชาวไร่อ้อยรอบแรก3พันล้าน : รอบ2คาดจ่ายหลัง เม.ย.อีก2พันล้าน

     รุงเทพฯ 24 เม.ย.-นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อตันอ้อย รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เสนอ ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรอบแรกเรียบร้อยแล้ว

     นางวรวรรณ กล่าวว่า จะเริ่มจ่ายรอบแรกวันที่ 26 เมษายน 2562 ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง ซึ่งมีปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่โรงงานเปิดหีบจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 จำนวน 61,460,684 ตัน สำหรับจ่ายให้ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ 134,465 ราย เป็นเงิน 3,073,034,245 บาท และจะจ่ายเงินรอบถัดไปตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ จนถึงวันสุดท้ายของการหีบอ้อย ซึ่งคาดว่าฤดูการผลิตปี 2561/2562 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 131 ล้านตัน และขณะนี้ยังมีโรงงานน้ำตาลที่ยังไม่ได้ปิดหีบ 7 โรงงาน คาดจะปิดหีบทั้งหมดภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 

     ทั้งนี้ สอน.จะกำกับดูแลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตอย่างโปร่งใสถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง สำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้ชาวไร่อ้อยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก ธ.ก.ส.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว