การเคหะฯ ประเดิมสินเชื่อก้อนแรก 1,599 ล้านบาท เพื่อผู้มีรายได้น้อย

         กองทุนที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย" ประเดิมด้วยเงินทุนก้อนแรก 1,599 ล้านบาท คาดเปิดดำเนินการได้ปลายปี 2562 เผยแนวทางต้องให้กองทุนฯ อยู่ได้ พร้อมกับช่วยผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
         ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้การเคหะแห่งชาติจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย วงเงินขั้นต้น 1,599 ล้านบาทนั้น กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า การจัดตั้งกองทุนฯ ไม่เข้าข่ายเป็นการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และให้พิจารณาปรับชื่อกองทุนใหม่ก่อนดำเนินการต่อไปนั้น การเคหะแห่งชาติจึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยคาดหมายว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงปลายปี 2562
         ขณะนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งโครงการสินเชื่อฯ โดยคณะทำงานจะดำเนินการจัดทำข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการสินเชื่อฯ การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อฯ
         "ในส่วนของคณะกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อฯ มีผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเป็นประธาน ส่วนกรรมการจะพิจารณาเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชน เข้ามาช่วยขับเคลื่อนวางแนวทางการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด"

 


         ดร.ธัชพล กล่าวว่า ความคิดเรื่องการจัดตั้งโครงการสินเชื่อฯ มีมานานแล้วแต่เพิ่งประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรก จึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ รัดกุม เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย มีแหล่งให้บริการสินเชื่อเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากแหล่งสินเชื่อเดิมอย่างธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในขณะเดียวกันโครงการสินเชื่อฯต้องมีสภาพที่เข้มแข็งสามารถคงอยู่เพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
         ในช่วงการดำเนินงานในปีแรกด้วยวงเงิน 1,599 ล้านบาท คาดหมายว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยใช้บริการไม่น้อยกว่า 70,000 รายจากรอบการหมุนสินเชื่อ และค่อยๆ เพิ่มจำนวนตามวงเงินสินเชื่อที่รัฐบาลจะสนับสนุนเพิ่มเติมเข้าไปในภายหลัง
         ดร.ธัชพล กล่าวว่า โครงการสินเชื่อฯ ดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการเคหะแห่งชาติ ที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ เพิ่มความมั่นคงในชีวิตในด้านการอยู่อาศัยอีกทางหนึ่ง อีกทั้งการเคหะแห่งชาติมีข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดมากพอที่จะกลั่นกรองได้ดีในระดับหนึ่ง
         "ถึงอย่างไรก็ต้องกลั่นกรองอย่างละเอียด เพราะเป็นเงินของรัฐบาล และเรามุ่งหวังจะให้โครงการสินเชื่อฯ เข้มแข็งเพื่อเป็นเครี่องมือช่วยผู้มีรายได้น้อยได้ยาวนาน โดยเฉพาะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่วนจะมีส่วนวางรากฐานและระบบให้โครงการสินเชื่อฯ อยู่ได้ และช่วยผู้มีรายได้น้อยให้ได้ประโยชน์ควบคู่กันไป" ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าว

 

 

dogshow