"กยท." จัดประกวดผลิตภัณฑ์ยางพารา แชมป์รับกว่า 1.2 แสนบาท

 

         การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา ชิงเงินรางวัลระดับเขตรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท และระดับประเทศรวมมูลค่ารางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราเข้าร่วมประกวด โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือผลิตภัณฑ์ยางพาราอัตลักษณ์ หัวข้อ "หมอนยางพื้นถิ่น (Local Premium)" เน้นแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคทั้งในเรื่องคุณภาพ รูปแบบและลวดลายความสวยงาม และประเภทเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสร้างสรรค์ เน้นความโดดเด่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

 

         แบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนระดับเขตเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ในพื้นที่ที่สวนยางหรือโรงงานตั้งอยู่ สำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการยางพาราสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ

         สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับใบสมัครได้ที่ กยท.เขตภาคเหนือ โทร.0-5406-9661-2, กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โทร.0-4234-9157-8, กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โทร.0-4466-6080, กยท.เขตภาคกลางและภาคตะวันออก โทร.0-3861-1246, กยท.เขตภาคใต้ตอนบน โทร.0-7753-4243, กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง โทร.0-7549-1570 และ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่าง โทร. 0-7443-9015

 

 

dogshow