กรมป่าไม้ปลดล็อค!ตัด"ไม้หวงห้าม-ไม้หายาก"ในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่ผิดกฏหมาย!

      รุงเทพฯ - นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ ถึงถึงความคืบหน้าการปรับแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ที่บังคับใช้มานานกว่า 78 ปี ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีการยกเลิกมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว ที่กำหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า ให้สามารถตัดไม้ยืนต้นได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนด นส.3 ก. ใบจอง สค.1 เป็นต้น หรือให้ยกเลิกไม้หวงห้ามในที่ดินเอกชน และที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ โดยคาดว่าประมาณเดือน เม.ย.2562 จะประกาศในราชกิจจาฯ ออกมาบังคับใช้

      สำหรับกฎหมายดังกล่าวครอบคลุม ไม้หวงห้าม จำนวน 158 ชนิด ประกอบด้วย 1.กระเจา กระเชา 2.กระโดน ปุย 3.กระถินพิมาน กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบแดง ปี้มาน สีเสียดแก่น สีเสียดเหลือง สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง 4) กระท้อน สะท้อน ท้อน เตียน มะต้อง มะติ๋น สะท้อนนก 5) กระท้อนรอก ท้อนรอก หมากม่นุ มะม่นุ มะม่นดง 6) กระทุ่มหม กระทุ่มขี้หมู กระทุ่มนา ต้มกว้าว 7) กระบก หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย 8) กระบาก บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู 9) กระบากดํา มะรันตีสะตา 10) กระเบาลิง กระเบากลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ดูกช้างเบา 11) ก่อ มะก่อ กอ ค้อ 12) กะเจียน ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า ยางอึ่ง ยางโดน ยางโอน 13) กะทังหัน กระทิง กังหัน ตังหัน ตังหน พะอง ชวด สารภีทะเล สารภีแนน เนาวกาน ตางอ ตาหงอ 14) กัดลิ้น ขี้อ้าย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลําไยป่า พญาไก่เถื่อน 15) กันเกรา ตําเสา มันปลา 16) ก้านตอง ก้านทอง ขันทอง เปรียง 17) ก้านเหลือง สะแกเหลือง ขมิ้นทอง มินตอง 18) กาลอ 19) กําลังเสือโคร่ง 20) อ้อยช้าง 21) กุหลิม กระเทียมต้น 22) เกด 23) เกล็ดลิ่น คอแลน คอเหี้ย พรวน ตะกวดร้องไห้ แลนบาน แลนง้อ แลนวา แลนไห้ 24) เกว้า ขว้าว กาว กว้าว ตองเหลือง ขมิ้นต้น 25) แกแล เข เหลือง แกล 

      26) โกงกาง พังกา ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ 27) ไกรทอง เจตมูล เจ็ดหมุน เข็ดมูล แก่นแดง 28) ขนาน จําปีแขก ลําป้าง ตากวาง หําม้า หําฮอก กะนวล ขะนวล สากกะเท้า สนานดงสร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด หํารอก ตองม่อม หําอาว 29) ขนุนปาน ขนุนป่า มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง ตังเก ไฉน กะเอาะเอาะ ออก มะออก 30) ขมิ้นดํา ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนซวย ส่วย เบ้เขียง ชานอ้อยพุ่มเขียว ปาดหลังเขียว 31) ขะเจ๊าะ สาธร คําแมบ คะแมด จั่น ค่าขี้หมูขี้หมูแซะ กาแซะ กะแซะ 32) ขะไต๋ ด่ช้างย้อย ู กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ 33) ขี้เหล็กป่า แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก 34) เขลง หมากเค็ง หยี นางดํา กายี 35) ค่าหด ดูกเน่า 36) คาง คางแดง มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน มะขามโคก 37) ค้างคาว ตะพุน กะพุน สะพุน ลางสาดเขา 38) คูน ลมแล้ง ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ 39) เคี่ยม 40) เคี่ยมคนอง 41) แคหิน แคฝอย แคหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดํา แคเขา แคทราย ฮังแฮ้ง 42) เงาะป่า หมักแวว 43) จันทน์ดง จันทน์ป่า 44) จันทน์ทอง 45) จําปีป่า จําปาซ้อน จําปา จําปาป่า จําปากอ 46) จิกนม จิกเขา ยางมะซาง ยางขนุนนก นาสี ศรีกระบี่ 47) เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ สันพร้านางแอ48) ชะนูดต้น ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง 49) ชัน ชันตก เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก 

        50) ชันพู่ตะเคียน เคียน แคน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง ตะเคียนไพร ตะเคียนขน ตะเคียนเขา หงอนไก่หลังขาว หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนหิน เหลาเตา อีแรต ตะเคียนราก 51) ชาเรียน ทุเรียนป่า ทุเรียนนก 52) ช้างแหก ช้างแฮะ ช้างไห้ ทุเรียนผี 53) ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ พะยูงหมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดํา อีเฒ่า เก็ดเขาควาย 54) ชุมแพรก เสียดช่อ หงอนไก่ หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไข่ควาย ดุหุน 55) ชุมแสง 56) ซ้อ ซ้องแมว ร่มม้า สันปลาซ่อน 57) ซาก คราก สาตร พันชาด พันซาด 58) แดง สกรอม 59) แดงน้ำ60) แดงแสม แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว 61) ตะคร้อ เคาะ โจ้ก มะเคาะโจ้ก 62) ตะคร้ํา ค้ํา หวีด 63) ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนชัน 64) ตะเคียนทราย ซวย คันหอก ตะเคียนหอก ตะเคียนสามพอน 65) ตะเคียนหนูเหว เบน ขี้หมาก66) ตะบูน ตะบัน 67) ตะแบก เปื๋อย เกรียบ เสลา อินทนิล 68) ตะแบกกราย ตะแบกเลือด เปื๋อยเลือด มะเกลือเลือด ปู่เจ้า หามกราย หนามกราย หอมกราย มะขามกราย แสนคํา รกฟ้า ฮกฟ้า เชือก สมอพิเภก สมอไทย สมอดีงูสมอรัดสมอแหน มะนะ สมอชด 69) ตาเสือ มะอ้า มะห่างก่าน มะอ้าแดง มะอ้ายาง 70) ตานเสี้ยน นมฤาษี โพสัย โพอาศัย 71) ติ้ว แต้ว ติ้วส้ม โงงงัง 72) ตีนนก นน สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน กาสามปีก สะพุนทอง 

       73) ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ สัตบรรณ เทียะ ทุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้า ตีนเป็ดพรุ 74) ตุ้มเต๋น ตุ้มลาง อ้า คอเหนียง สะบันงาช้าง ลําพูป่า ลําแพนเขา 75 เต็ง แงะ จิก รัง ฮัง เปา 76) เตยนะ เตยหนาม หนาม 77) เติม ประดู่ส้ม78) เตียว สะเตียว 79) ทองบึ้ง ท้องบึ้ง ยวน อีแปะ 80) ทัง ทังเขา หมีเหม็น ตานหก ตันหก ทํามัง กะทังใบใหญ่ ทังใบใหญ่ 81) เทพทาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น พลูต้น สมุลแว้ง 82) นนทรี ทําเลง อะราง กระถินแดง 83) น่อง ยางน่อง 84) นางเลว หัวช้าง หําช้าง กล้วย มะกล้วย สาแหรก 85) บง ยางบง หมี่ ไก๋ 86) บุนนาค นากบุด 87) ประดู่ 88) ประสัก ประสักขาว พังกาหัวสุม ประสักแดง ขลัก ถั่วขาว ร่ยุ รังกะได ถั่วดํา89) ปรู ปรู๋ 90) ปอเลียง ปอเลียงฝ้าย91) โปง อีโปง 92) โปรง โพรง 93) เผิง เนา สะแกแสง กระดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่ 94) ฝาหม้อ ฝาละมี ตะพง เบื้องถ้วย เบื้องไท 95) ฝาด ตําเสาหนูเม่าทะเล

       96) พญาไม้ ขุนไม้ 97) พนอง เชื่อม 98) พรมคต บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน 99) พระเจ้าห้าพระองค์ 100) พลวง ตึง กุง เหียง กราด สะแบง ชาด 101) พลอง พลองกินลูก 102) พลับ มะพลับ ดําดง สังทํา เนียน ตะโก ดํา นางดํา ไหม้ นั่งจ้อย จัน ลําบิด กล้วยฤาษีเฮื้อนกวาง ตานดํา กาจะ มะเกลือ มะริด ถ่านไฟผี เม่าเหล็ก ตะโกพนม  ริเภา ริบู103) พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง 104) พะวา ละวา วา ป้อง มะป่องต้น มังคุดป่า ขวาด ขวากเหลือง ชะมวง ส้มมวง โมง หมากโมง มะดันป่า 105) พันจํา สะเดาปัก สักน้ํา สักทะเล จันทน์กะพ้อ ซี ดําด่าง 106) พันตัน พันตาล มังตาล ทังคาย ค่ายโซ่ ทะโล้ 107) พิกุลป่า พิกุล พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน 108) พุด พุดหนอง ข่อยหิน ข่อยด่าน ไข่เน่า รักนา คมขวาน กระมอบ คํามอกหลวง109) ไพ ลิไพ มะกล่ําต้น มะกล่ําตาช้าง มะโหกแดง 110) มะเกิ้ม มะเหลี่ยม มะกอกเหลี่ยม มะจิ้ม มะกอกเลือด มะกอกเกลื้อน มะเลื่อม มะกอก เลื่อม 111) มะค่าแต้ มะค่าลิง มะค่าหนาม กลิ้ง อ้ายกลิ้ง 112) มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าดง เบง 113) มะคําไก่ เทียนขโมย สองกระดอง 114) มะซาง ซาง หนามซาง ละมุดสีดา 115) มะแฟน หมากแฟน แทน กะตีบ 116) มะม่วงป่าทุกชนิด 117) มังคะ มังคาก 118) เมี่ยงอาน สอม กะอาม กระทงลอย 119) โมกมัน โมกน้อย มูกน้อย 120) โมกหลวง โมกใหญ่ มูกหลวง ยางพุด 

       121) ยมหอม สุเหรียน 122) ยมหิน มะยมหิน สะเดาช้าง สะเดาหิน 123) ยูง อีโต้ 124) รัก ฮัก รักใหญ่ 125) รักเขา 126) รากเหลือง ฮากเหลือง 127) ราชครูดํา 128) รายา สะระยา สยาแดง 129) แร้ แหร แหรช่อ 130) เลียง เลียงมัน ไย ไยด้าย 131) เลี่ยน แก่งแห้ง 132) เลือดควาย เลือดม้า สีซวง 133) สงแก สังแก เขยหลาย 134) สนเขา สน เกี๊ยะ จ๋วง ไต้ แปก 135) สนสามพันปี สนสร้อย สนพางกระรอก 136) สบ ปรก หอม 137) สมพง สมพุง กะปุง กะพง ง้นุ 138) สยาขาว สยาเหลือง สยา มารันตี เมอรันตี 139) สองสลึง ยายบู่เสม็ดท่งุ 140) สะเดา สะเลียม กะเดา เดา เทียม 141) สะทิต ตาทิต สะทิบทอง คางคก สะทิบ สิไหรคางคก 142) สักขี้ไก่ กะเบียด เบียด 143) ส้าน แส้น มะส้าน มะตาด 144) สาย กาสาย แสนตาล้อม 145) สารภีป่า สารภี มะนาวก๋าน 146) สีเสียดเปลือก ทองสุก หนานหิน เลือกนก 147) สีเสื้อ ผีเสื้อหลวง 148) หมักมื่อ ทะลอก มะพอก มะคลอก พอก ตะโลก เหลอะ 149) หลันตัน กะลันตัน ตะเคียนใบปด ยางดํา 150) หลุมพอ สลุมพอ กะลุมพอ หลุมพอทะเล หลุมพอเลือด 151) หว้า มะห้า ห้า แดงควน แดงเขา เมา ชมพู่ 152) หัวเต่า ขี้ผึ้ง 153) หัวแมงวัน มะม่วงหัวแมลงวัน มะม่วงแมงวัน 154) เหรียง เรียง กะเหรี่ยง สะตอ ลูกดิ่ง 155) อบเชย ฮางแกง ฮังไก๊ เชียด กะเชียด มหาปราบ 156) เอียน เอี้ยน 157) แอ๊ก และ 158) โอบ ขานาง เปลือย เปื๋อยนาง กะปิ ข้าวสาร ดีหมี หมากดูก ตะเคียนเผือก 

      ส่วน ไม้หายาก 13 ชนิด ประกอบด้วย 1.กระเบา (กระเบาน้ำ กระเบาใหญ่) 2.กำจัดต้น (มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ) 3.กำยาน 4.จันทน์ชะมด 5.จันทน์หอม 6.จันทนา (จันทน์ขาว) 7.ตีนเป็ดแดง (เยลูต) 8.ปะ (กระ) 9.รง (รงทอง) 10.สนแผง (สนใบต่อ แปกลม) 11.สำรอง (พุงทะลาย ท้ายเภา) 12.แสลงใจ (แสลงไหน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งต้น บึงกา ตูมกา ตึ่งตูมกาขาว) และ 13.แหลง (แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง)

      ทั้งนี้ การปรับแก้ พ.ร.บ.ป่าไม้ ดังกล่าว นายอรรถพล แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้มากขึ้น เพื่อมีรายได้ที่มั่นคงจากการประกอบอาชีพทำไม้ปลูกป่าเศรษฐกิจ รวมถึงเอาไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ที่สำคัญการแก้กฎหมายนี้จะทำให้ผู้ต้องขังที่ถูกดำเนินคดีตัดไม้ในที่ดินตนเอง พ้นโทษ และได้รับปล่อยให้มีอิสระออกหมดด้วย

      อ้างอิง : http://new.forest.go.th/for10/wp-content/uploads/sites/73/2015/05 , https://news.mthai.com/general-news/709317.html