"กรมประมง" ชวนเกษตรกรร่วมโครงการฯ แก้ราคากุ้งตกต่ำ

 

 

 

        นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งทะเลตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ด้วยเหตุผลผลิตกุ้งโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนอย่างมากต่อภาคการผลิตกุ้งทะเลของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อยนั้น ปัญหาดังกล่าวกรมประมงไม่นิ่งนอนใจและได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมาโดยตลอด โดยได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2562 - 2564 ประกอบด้วย

         1. จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลโครงการฯ สนับสนุนเงินจ่ายขาดในการซื้อลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพปลอดโรค ร้อยละ 90 ของราคาลูกพันธุ์ฯ หรือประมาณ 0.135 บาทต่อตัว และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมต้องรับผิดชอบค่าลูกพันธุ์ฯ ร้อยละ 10 ของราคาลูกพันธุ์ฯ หรือประมาณ 0.015 บาทต่อตัว ทั้งนี้ โครงการฯจะสนับสนุนเงินสมทบให้รายละไม่เกิน 40,000 บาท โดยเกษตรกรสามารถลงลูกกุ้งของโครงการฯ ได้ตั้งแต่ มิ.ย. 62 - ก.พ. 63

         2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลโครงการฯ สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเลี้ยงกุ้ง โดยเกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาทในปีที่ 1 และรายละไม่เกิน 150,000 บาทในปีที่ 2 และปีที่ 3 ทั้งนี้เกษตรกรต้องชำระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

 

         และ 3. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ โครงการฯ สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ให้กับสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เช่น เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินค้า การจัดการด้านตลาด และการกระจายผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมสู่ผู้ค้าปลีกภายในประเทศ โดยสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี วงเงินกู้รายละไม่เกิน 2,000,000 บาทในปีที่ 1 และรายละไม่เกิน 1,000,000 บาทในปีที่ 2 และปีที่ 3 ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนต้องชำระหนี้ในแต่ละปีให้เสร็จสิ้นจึงสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

​         "กรมประมงจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม โรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 62 ณ สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร จึงกำหนดให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสังกัดของตนเท่านั้น" อธิบดีกรมประมง กล่าว

         ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โทร. 0 2579 2421

 

dogshow