สั่งด่วนทุกหน่วยงาน เร่งแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เกษตร

 

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าในช่วง 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ว่าอากาศจะไหลเวียนไม่ดีก่อให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน แม้จะมีลมและฝนบ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยพัดฝุ่นละอองและหมอกควันออกจากพื้นที่ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหายต่อการเดินทางและการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้อย่างมาก ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมในสังกัด รวมทั้งหัวหน้าหน่วยราชการในสังกัดที่มีสำนักงานตั้งในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด เร่งดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช หรือวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตร

         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งลดผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวที่มีผลต่อความเป็นอยู่และสุขภาพประชาชน จึงขอกำหนดแนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

         1. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัด กษ. มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติดังนี้ 

         1.1 ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอแผนงานและอำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช หรือ วัชพืช หรือ เศษวัสดุการเกษตรประจำจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ 

         1.2 ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่เพื่อปฏิบัติการออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืชฯ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรภายในแต่ละอำเภอ และให้ชุดปฏิติการดังกล่าวอยู่ในอำนวยการของนายอำเภอเพื่อความเอกภาพด้วย ทั้งนี้ให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ที่มีสำนักงานในจังหวัดนั้น ๆ ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติการเป็นชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ร่วมกับสำนักเกษตรอำเภอด้วย เช่น ชลประทาน พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์  ฯลฯ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดประชุมหารือเรื่องการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ในที่ประชุม อ.พ.ก. ด้วย

 

 

 

         2. ขอให้อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้การสนับสนุนในการอนุญาตหรือส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ไปร่วมเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่อำเภอซึ่งมีเกษตรอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้ถือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครั้งนี้เป็นภารกิจที่สำคัญของชาติ หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงต้องให้การสนับสนุนทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

         และ 3. ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกเขตไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชและวัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ด้วยโดยให้ประเมินผลงานจากจุดวัดค่าความร้อนที่จะต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำการเกษตร จึงจะถือว่าการทำงานของจังหวัดนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จ และหากพบว่ามีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ในพื้นที่ ขอให้รายงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พิจารณา เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปด้วย

 

 

dogshow