(ชมคลิป) "คูโบต้า-วังขนาย-ส.ไร่อ้อยมหาสารคาม" ขนเครื่องจักร รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ

 

 

 

         บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต จับมือกับ กลุ่มวังขนาย และ สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการรณรงค์  "ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร" พร้อมสาธิตการจัดการใบอ้อยและตัดอ้อยสดด้วยนวัตกรรมการเกษตรของคูโบต้า เพื่อให้ข้อมูลความรู้และแนวทางการเก็บเกี่ยวอ้อยสดแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดมหาสารคาม

 

         จากปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ปกคลุมบางจังหวัดในประเทศไทยขณะนี้ พบว่ามีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง 54% อุตสาหกรรม 17% การขนส่ง 13% การผลิตไฟฟ้า 8% และที่พักอาศัย 7% ซึ่งมีผลทำให้ผู้ที่มีโรคระบบการหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกำเริบ และในระยะยาวยังส่งผลต่อการทำงานของปอด จนอาจทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองรวมถึงมะเร็งปอดได้เพิ่มขึ้น ทำให้ปัญหานี้อยู่ในความสนใจทั้งจากประชาชน รัฐบาลและฝ่ายเอกชน

 

         คุณศราวุธ ภูนาสี เลขาธิการสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศที่สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สำหรับบทบาทภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ได้ขอความร่วมมือให้ทุกโรงงานกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี 2561/62 เพื่อให้เกิดการร่วมกันแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคามจึงร่วมกับโรงงานน้ำตาลวังขนาย และบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดทำโครงการรณรงค์ "ตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร" เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน กระตุ้นให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ตลอดจนมีทางเลือกในการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

 

         คุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มวังขนายได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการลดมลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการผลิต 61/62 ทางกลุ่มวังขนายได้ประกาศนโยบายเป็นปีแห่งการรณรงค์ ตัดอ้อยสด สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน โดยเริ่มตั้งแต่ 1. การลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อชี้แจงให้ชาวไร่อ้อยเข้าใจ รับทราบถึงปัญหา ผลกระทบจากการตัดอัอยไฟไหม้ อ้อยมีสิ่งปนเปื้อน ที่มีผลต่อโรงงานและตัวชาวไร่เอง ที่ต้องถูกหักราคาอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท อ้อยยอดยาวและอ้อยปนเปื้อนตันละ 20 บาท, 2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงงานและทุกสถานีขนถ่าย เพื่อชี้แจงบทลงโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้นของมลพิษทางอากาศ, 3. ตั้งคณะทำงานให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบคุณภาพอ้อยหน้าโรงงานและสถานีขนถ่ายทุกแห่งในเขตส่งเสริม หากตรวจพบอ้อยปนเปื้อนจะมีมาตรการตัดราคาจนถึงขั้นปฏิเสธการรับซื้อ และ 4. จัดทำโปรโมชั่นพิเศษให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงานโดยการสะสมบิลรับอ้อยสดเพื่อนำมาแลกของสมนาคุณ ซึ่งจากผลการดำเนินงานปีการผลิต 2561/62  มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 15 % และวางเป้าหมายปี 62/63 ให้มีสัดส่วนอ้อยไฟไหม้ลดลง 30%

         "สถานการณ์ฝุ่นละอองพิษ PM 2.5 กลุ่มวังขนายได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัท สยามคูโบต้า จำกัด จัดทำโครงการตัดอ้อยสด ลดมลพิษ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในมาตรการแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้แบบบูรณาการ  วางแนวทางส่งเสริมการตัดอ้อยสดให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนให้เกษตรกรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดปัญหามลพิษอย่างยั่งยืน"

 

         คุณสมบูรณ์ จินตนาผล ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จากข้อมูลพบว่าปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาในที่โล่งบนพื้นที่การเกษตร ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย และลดเวลาการตัดอ้อยส่งโรงงานให้ทันกำหนด เพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน สยามคูโบต้าจึงร่วมสนับสนุนการทำเกษตรแบบไม่เผา ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในไร่อ้อย  พร้อมการทำเกษตรแบบไม่เผาด้วยวิธี KAS เกษตรครบวงจรเอกลักษณ์เฉพาะของคูโบต้า เพื่อเสนอเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การทำเกษตรไม่เผา ช่วยลดมลพิษ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่องค์กรเอกชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง  อีกทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอินทรีย์วัตถุในดินและการรักษาความชื้นในดิน เพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

 

         สำหรับชุดเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า สำหรับการทำเกษตรแบบไม่เผาในไร่อ้อยแบบครบวงจร ในขั้นตอนสำคัญๆ  โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การจัดการใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องสางใบอ้อย รุ่น SLR110H ทำหน้าที่สางใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว โดยการตีใบอ้อยให้ละเอียดด้วยชุดโรลเลอร์จำนวน 4 ชุด ที่มีรอบหมุนที่รวดเร็วมากกว่า 900 รอบต่อนาที ทำให้ได้ลำอ้อยที่สะอาด เกษตรกรสามารถเข้าไปตัดอ้อยสดได้ง่ายขึ้น

 

         การตัดอ้อยสด ด้วยเครื่องตัดอ้อย รุ่น SCR100 ทำหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด ประกอบด้วย ระบบชุดสางใบอ้อย ถูกออกแบบให้ชุดโรลเลอร์ สามารถตัดยอดอ้อยสดได้ตั้งแต่ 1.5 – 4 เมตร ปรับระยะความสูงและองศาการตัดของใบมีดให้เหมาะสมกับแปลงอ้อยและโคนต้นอ้อยได้อย่างสม่ำเสมอ

 

         การจัดการใบอ้อย ด้วยเครื่องอัดฟาง รุ่น HB135 จะทำหน้าที่ในการอัดใบอ้อยหลังจากการเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ช่วยลดการเผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

 

         นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครอบคลุมในขั้นตอนอื่น ๆ เช่น การจัดการใบอ้อย ด้วยผานสับคลุก สำหรับไถสับคลุกใบอ้อยเพื่อการเตรียมดินก่อนจะทำการเพาะปลูกในครั้งต่อไป การเตรียมดิน ด้วยเครื่องพ่นสารเอนกประสงค์ สำหรับฉีดพ่นสารอินทรีย์ช่วยย่อยสลายใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน และการบำรุงรักษา ด้วยเครื่องฝังปุ๋ยแบบมีชุดใบตัดที่ด้านหน้า เพื่อตัดใบอ้อยที่อยู่บนดิน ทำให้ชุดฝังปุ๋ยทำงานได้ถึงแม้จะมีใบอ้อย 

         ผู้ที่สนใจการทำเกษตรแบบไม่เผา ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจรในไร่อ้อย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์สยามคูโบต้า โทร. 02-909-1234

 

 

dogshow