เกษตรอินทรีย์... จากพื้นฐานสู่การต่อ ยอด (อาชีพ)

 

 

      “อ๋อเข้าใจละ เราต้องคิดทั้งระบบ”  “ไม่อยากทำคนเดียวอยากมีเพื่อนมีกลุ่ม”  “เดิมคิดว่าเรียนรู้แล้วต้องไปเป็นเกษตรกรเท่านั้น แต่ตอนนี้เริ่มเข้าใจละเราอาจจะมาเป็นนักสื่อสารเกษตรอินทรีย์ก็ได้ ทำสารคดี หรือรายการก็ได้ หรือทำตลาดออนไลน์สินค้าอินทรีย์ก็ได้ ทำท่องเที่ยวก็ได้” “อยากเอาความรู้ไปช่วยชุมชนให้เปลี่ยนมาทำอินทรีย์” “อยากยกระดับเป็นเอสเอ็มอี ไม่อยากเป็นแค่ผู้ผลิต”   

     เหล่านี้ คือ เสียงสะท้อนหลากหลายของคนที่มีโอกาสมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้สามพรานโมเดล ที่ฉายภาพให้ทุกคนได้เรียนรู้ และเข้าใจระบบการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน และอยู่รอดได้ ที่ต้องมีการเชื่อมโยงคนทั้งห่วงโซ่ คือคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ นำไปสู่การจัดทำหลักสูตรพิเศษ “เกษตรอินทรีย์..จากพื้นฐานสู่การต่อยอด” เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจมาเข้าใจระบบการทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่หลักการพื้นฐาน อันเป็นหลักสากลที่ไม่ใช่พูดถึงเพียงการสร้างแหล่งอาหารอินทรีย์เท่านั้น แต่ยังมีมิติสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งหากเข้าใจอย่าง ถ่องแท้แล้ว จะสามารถเลือกเทคนิคของระบบเกษตรต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชนได้อย่างมากมาย

    นายชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล หนึ่งคนสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนสามพรานโมเดล มากว่า 8 ปี และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลเป็นอย่างดี ในฐานะวิทยากรหลัก ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรนี้ กล่าวว่า พื้นฐานในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีไม่มาก ถ้าเข้าใจจะนำไปสู่การมีองค์ความรู้ที่คลอบคลุม เรื่องการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทำการเกษตร การปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน และอินทรียวัตถุ การรักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์ม การป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นทางดิน ทางน้ำ ทางอากาศ การใช้พันธุ์พืชที่มีความแข็งแรงต้านทานโรคแมลง กำจัดวัชพืชโดยวิธีการเตรียมดิน การใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในฟาร์ม การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปใช้วิธีธรรมชาติ การให้ความเคารพสิทธิมนุษย์และสัตว์ การเก็บบันทึกข้อมูลการผลิต และการป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน ต่างๆเหล่านี้เป็นต้น

      “คนที่มาเรียนหลักสูตรนี้ จะได้เห็นภาพ และเข้าใจระบบการจัดการ การคิดเชิงระบบของเกษตรอินทรีย์ ทั้ง 4 มิติ คือทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ซึ่งรวมถึงเข้าใจความเป็นธรรมต่อระบบนิเวศน์และคน การดูแลเอาใจใส่ด้วยวิถีทางธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง  ทั้งจากได้พุดคุยกับเกษตรกรถึงการเริ่มต้น พัฒนา ต่อยอด รวมถึงอุปสรรค ที่เขาเจอและสามารถผ่านพ้นมา จนยืนหยัดทำเกษตรอินทรีย์อย่างเข้มแข็ง มีรายได้ดี ไม่มีหนี้สิน อีกทั้งยังพัฒนาไปเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบให้สังคมได้ด้วย”นายชฤทธิพร กล่าว

     สำหรับหลักสูตรนี้ เน้นการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ ป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบ การณ์ตรง 8 ปี ขับเคลื่อนสามพรานโมเดลครบทุกมิติ แบบไม่มีกั๊ก โดยเนื้อหาการอบรม สอนระบบการทำเกษตร แบบต่างๆ เน้นให้ความรู้ หลักการพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์ แชร์แนวคิดการจัดการแปลงอินทรีย์ พาลงพื้นที่จริงสัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการจัดการแปลง และเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ พร้อมกับพาไปพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ กับเกษตรกร ในพื้นที่เครือข่ายสามพรานโมเดล นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องภาพรวมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และพาไปเยี่ยมชม ตลาดสุขใจ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เกษตรกรปลูกเองขายเอง

     ทั้งนี้ จัดอบรมวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียด และสอบถามค่าใช้จ่ายได้ที่สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ (คุณณัฐธิดา ฟักขาว) โทร.034-225-203 หรือ 098-258-5313 อีเมล์ : academy@sampranmodel.com

 

dogshow