"อ.ยักษ์" หนุนเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้

 

 

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปบรรยายพิเศษเรื่อง "การพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยศาสตร์พระราชา" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา ก่อนเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ และพบปะเกษตรกรในพื้นที่

         "เป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความแห้งแล้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งกว่า 1,700 ไร่ นี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชากว่า 40 ทฤษฎี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสืบสานและถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้เรียนรู้ ฝึกฝน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับอาชีพเกษตรกรรม และเพิ่มรายได้"

 

         โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ ได้พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาแปลงสาธิต "นวัตวิถี โคกหนองนา ทุ่งกุลาโมเดล" การสร้างสระน้ำในโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย หรือน้ำไม่มีคุณภาพ ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ การสร้างระบบบำบัดน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการบำบัดน้ำเสียจากการเกษตรและครัวเรือน ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำโดยใช้วิธีทางชีวภาพ การพัฒนาแปลงเกษตรอัจฉริยะ และสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะเป็นศูนย์วิจัยดินที่คนทั่วโลกสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์ได้

         หลังจากนั้น รมช.เกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง โคก หนอง นา โมเดล ณ เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตลอดทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

 

 

dogshow