“ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร” : กรมพัฒนาธุรกิจฯชวนผู้สนใจร่วมอบรม

 

 

 

     นทบุรี 19 มี.ค.-นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ประเด็น “ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร” เน้นผลลัพธ์รู้ลึกรู้จริงเข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมส่งต่อความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่ชุมชน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม และปลูกป่าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

     โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1.ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกำหนดชนิด อายุ การจัดกลุ่มประเภทต้นไม้ เพื่อกำหนดราคากลางตามคุณค่าทางเศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่า ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.การประเมินมูลค่าต้นไม้ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าต้นไม้เศรษฐกิจตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคาทรัพย์สิน อาจารย์ไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

     ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ไม้ยืนต้นปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์จะไม่ได้รับการประเมินให้สินเชื่อ จะประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้น แต่หลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันการเงินสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สินเชื่อมากขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสถาบันการเงิน เกษตรกร ประชาชน ที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ส่วนจะใช้ไม้ยืนต้นประเภทใดมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาจะตกลงกัน

     อย่างไรก็ตาม สำหรับ ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เกษตรกร ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้ารับการอบรมฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5048,02-547-5049 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th โดยการอบรมฯจัดขึ้นวันอังคารที่ 26 มี.ค.2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ.