"กรมน้ำฯ"เจาะบาดาลแล้วเสร็จ1,167แห่ง : เตรียมพร้อมรับมือแล้ง(หนัก)ปีนี้

  

     รมทรัพยากรน้ำบาดาล กทม.-นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้งที่จะทวีความรุนแรงเทียบเท่ากับปี 2557 และมีพื้นที่เสี่ยงที่จะขาด แคลนน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วน ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต้องเฝ้าระวัง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ เลยนครราชสีมา กาญจนบุรี ราชบุรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา 

      ทั้งนี้ ด้วยการตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล เครื่องสูบน้ำ ระบบประปาบาดาล และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้พร้อมใช้งานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยดำเนินการดังนี้ 1) เตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด เพื่อให้บริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ 2) เร่งรัดการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 เป้าหมายรวม 737 แห่ง 3) จัดหน่วยนาคราชลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล ระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ 4) นำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลผลิตน้ำดื่มสะอาดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำบริโภค

 

      สำหรับปีงบประมาณ 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับจัดสรรงบจากรัฐบาลในการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เป้าหมายรวม 1,894 แห่ง ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะให้บริการประชาชนได้กว่า 129,097 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 41,760 ไร่ และปริมาณน้ำนำไปใช้ประโยชน์ได้กว่า 44 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า 1,167 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.62

     ทั้งนี้ ประชาชน เกษตรกร ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาลได้ที่ โทรศัพท์ 02-666-7099 เพื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้ประสานให้เจ้าหน้า ที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป