ปศุสัตว์เปิดฉีดวัคซีน"หมา-แมว"ฟรี! 4เดือน-เป้าปี63ปลอด"พิษสุนัขบ้า"

 

 

      กรุงเทพฯ - นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-30 มิถุนายน 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยในวันดังกลาว มีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการต่างๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน

 

       กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน มีเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องไม่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์ ซึ่งวางแนวทางเรื่องการกระจายวัคซีนลงไปในพื้นที่อย่างทั่วถึงเป็นหลัก บูรณาการบริหารจัดการวัคซีนร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน โดยในปีนี้มีการนำเข้าวัคซีนจำนวน 14.9 ล้านโด๊ส ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการและกระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ ทั้งได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน โดยได้เริ่มตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ จ.นครราชสีมา เริ่มดำเนินงานแล้วเป็นเวลา 1 ปี จากแผนดำเนินงาน 3 ปี คาดว่าไม่เกินปี 2564 จะมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตภายในประเทศกระจายสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง และมีราคาถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ 

      “ขอให้ประชาชนขอรับบริการต่างๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน และขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข-แมว มีอาการน่าสงสัย ป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือแจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด”เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทั้งนี้ หากท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ป้องกันควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์เลี้ยงของท่านจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และขอให้ระลึกไว้เสมอว่า“รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ”พาสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี”นายกฤษฎา กล่าว.