การเคหะฯขึ้นเหนือร่วมเอกชนพัฒนาอสังหาฯเพื่อผู้สูงวัย-ผู้มีรายได้น้อย
  • 14 มีนาคม 2019 at 13:44
  • 216
  • 0

          ชียงใหม่ - ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership-PPP) ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และพิษณุโลก และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 3 รูปแบบ ได้แก่ โครงการร่วมทุนภาคเอกชน (Joint Investment) มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและเอกชน (Joint Operation) มูลค่าโครงการน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และโครงการร่วมสนับสนุนภาคเอกชน (Joint Support)

 

      ทั้งนี้ รูปแบบแรก ร่วมลงทุน การเคหะแห่งชาติกำหนดโครงการเชียงใหม่ (หนองหอย) จัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 896 หน่วย ในพื้นที่ 52 ไร่ โดยสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ สถานพยาบาล วงเงินลงทุน 5,500 ล้านบาท

      รูปแบบที่สอง ร่วมดำเนินกิจการ เปิดให้เอกชนเข้ามาพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อขายหรือเช่าระยะยาว รวมถึงเช่าจัดประโยชน์ในที่ดินของการเคหะ ที่คัดเลือกไว้ 18 โครงการ ในพื้นที่ 767 ไร่ ใน16 จังหวัด โดยภาคเหนือมี 2 โครงการ 39 ไร่ ใน จ.เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) และ จ.ลำปาง (เคหะชุมชนลำปาง)

      รูปแบบที่สาม ร่วมสนับสนุนภาคเอกชน โดยการเคหะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการมุ่งผู้ประกอบการระดับ SME หรือ Start Up พร้อมวิเคราะห์การตลาด การเงิน สินเชื่อ การบริหารจัดการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น มีเอกชนประสงค์เข้าร่วมแล้ว 14 โครงการ ในพื้นที่ 7 จังหวัด โดยในภาคเหนือมี 3 จังหวัด 9 โครงการ ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย จังหวัดละ 2 โครงการ และพิษณุโลก 5 โครงการ

      ด้าน นายวโรดม ปิฏกานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจที่อยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสดใสมาก เพราะเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ มีผู้คนจากหลายแหล่งโยกย้ายเข้าไปอยู่อาศัยหลายวัตถุประสงค์ ทั้งการศึกษา การท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจ และเพื่อการอยู่อาศัย โดยการเข้ามาของการเคหะแห่งชาติถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการมีโครงการลงทุนร่วมภาคเอกชนหลายรูปแบบที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่ในเชียงใหม่ได้