ครม.ไฟเขียวงบกว่า 5,000 ล้านบาท ช่วยค่าเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 61/62

       ทำเนียบรัฐบาล 13 มี.ค.-นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 เพิ่มเติม วงเงิน 5,068.73 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แบ่งเป็นวงเงินช่วยเหลือเกษตรกร 4,959.47 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 109.26 ล้านบาท 

 

 

      สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 จะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 12 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เดิมโครงการมีเป้าหมายอยู่ที่ 4,057,301 ครัวเรือน กรอบวงเงิน 56,474.02 ล้านบาท มีเกษตรกรมาลงทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 28 ก.พ.62 จำนวน 278,824 ครัวเรือน จำนวน 3,483,539 ไร่ คิดเป็นงบประมาณ 5,225.31 ล้านบาท