ชวนร้านอาหารติดตรา "Thai SELECT" ยกระดับ-ชูฝีมือ รับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

    กระทรวงพาณิชย์ - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บูรณาการการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนา ขับเคลื่อนธุรกิจบริการไทยให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะร้านอาหารไทยให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาก จึงต่อยอดตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (รับรองมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทย) ด้วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสมัครเข้าร่วมประเมินศักยภาพร้านฯโดยร้านที่ได้รับตราสัญญลักษณ์ จะได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในประเทศไทยใน Application : Thailand Tourism Directory และApplication : Thai select

      ตรารับรองสัญลักษณ์ Thai SELECT ใช้ในการรับรองร้านอาหารไทยที่มีวิธีการปรุงและรสชาติไทยที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อยกระดับ ร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น ภายใต้สโลแกน “อาหารไทยต้อง Thai SELECT” โดยคุณสมบัติของร้านอาหารไทยที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ดังกล่าว มีดังนี้

       1.Thai SELECT มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการอาหารทั้งหมด ตกแต่งบรรยากาศร้านอาหารแบบไทย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย ใช้วัตถุดิบเครื่องปรุงอาหารไทย

       2.ร้านอาหารไทยที่ได้ตรา Thai SELECT เป็นการบ่งชี้ว่าร้านอาหารสามารถปรุงอาหารไทยได้ตามมาตรฐานอาหารไทย ตามแบบ วิธีการปรุงอาหารไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย แต่ไม่ใช่การรับรอง (Certify) มาตรฐานสถานประกอบการ เนื่องจาก มีหน่วยงานสาธารณสุขด าเนินการอยู่แล้ว 

       3.เปิดให้บริการแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

       4.อายุการใช้ตรา Thai SELECT อายุ 3 ปี หากประสงค์จะต่ออายุตรา ผู้ที่ได้รับตราจะต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน 

       5.ผู้ที่ได้ตรา Thai SELECT จะได้รับประกาศนียบัตร ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และระบุปีที่ได้รับ 

       6.ร้านอาหารไทยที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องยื่นใบสมัครขอใช้หรือต่ออายุการใช้ตรา Thai SELECT แยกจากสาขาอื่น และ

      7.ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจสอบและให้คะแนนตามคู่มือการให้คะแนนโดยกรรมการ หรือผู้แทน ที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

      เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน พิจารณาจาก รสชาติอาหาร 30 คะแนน, วัตถุดิบ 20 ตะแนน, Food Safety 20 คะแนน, การตกแต่งร้านภายนอก/ภายใน บรรยากาศร้าน 10 คะแนน ,รายการอาหาร 10 คะแนน และการบริการ 10 คะแนน 

      สิทธิพิเศษ ผู้ที่ได้รับตรา Thai SELECT จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้ บริการในประเทศไทยใน Application : Thailand Tourism Directory และApplication : Thai select 

      ผู้ประกอบการฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครได้ที่ link : https://goo.gl /forms/ 5NYfmnFG6Bm6v7BR2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ e-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com, Facebook : Thaiselectthailand หรือกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-5962

      อ้างอิงข้อมูล - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์