กสิกรรมตามศาสตร์พระราชา (ลุ่มน้ำยม ) ต้นแบบ"โคก หนอง นา"โมเดล

 

       สุโขทัย 8 มี.ค.- ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา (ลุ่มน้ำยม ) ต้นแบบโครงการ "โคก หนอง นา" ต.นาขุนไกร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ แปลงเกษตรของนายละมัย จันทร์คต เกษตรกรต้นแบบ ปี 2561 มีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ฯลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ให้การต้อนรับ 

       ด้วยสภาพที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.นาขุนไกร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย เก็บน้ำไม่อยู่และมีความเป็นกรด เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก พื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะกับการทำนา แต่มีศักยภาพที่จะทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้นำเกษตรกรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะได้นำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งนายละมัย จันทร์คต เป็นหนึ่งในจำนวนเกษตรกร 19 ราย ที่เข้าร่วมโครงการฯ และหลังฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มนี้ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 

       โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" วิธีคือขุดหนองให้ลึกตื้นตามสภาพพื้นที่ เลียนแบบธรรมชาติ เช่น น้ำเยอะขุดตื้น เจอตาน้ำให้หยุด ถ้าเจอหินให้หยุด ส่วนพื้นที่แห้งแล้งขุดยิ่งลึกยิ่งดี โดยขุดเป็นชั้นๆ ให้ลึกกว่า 3 เมตร ส่วนการทำโคกไว้เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์ ให้ใช้ดินที่ขุดไปถมเป็นโคก พร้อมปลูกไม้กิน ไม้ใช้สอย เป็น 5 ระดับ คือ ไม้สูง ไม้กลาง ไม้เตี้ย ไม้เรี่ยดิน และพืชหัว เพื่อรักษาระดับความชุ่มชื้นในดิน ด้านการกักเก็บน้ำร่วมกันขุดคลองไส้ไก่ทั่วพื้นที่ เพื่อใช้เป็นทางน้ำในดิน โดยไม่ต้องวางท่อขณะเดียวกันสร้างฝายชะลอน้ำให้น้ำไหลช้าลง ปลูกหญ้าแฝก ปั้นหัวคันนารอบหนองและคลองไส้ไก่ ให้สูงอย่างน้อย 1 เมตร คันนากว้าง 1 เมตร ทางกว้าง 2 เมตร บนคันนาก็จะปลูกพืชผัก ผลไม้ ผักสวนครัว ซึ่งการปั้นหัวคันนาให้สูงนี้เพื่อกักเก็บน้ำ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำด้วย โดยการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 

      ร้อมกันนี้ รมช.และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะเกษตรกร เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการและให้แนวคิดในการดำเนินงาน จากนั้นได้ลงพื้นที่แปลงต้นแบบ ร่วมกับ จิตอาสา และเกษตรกร เพื่อขุดลอกคลองไส้ไก่ ปลูกต้นไม้ และให้แนวทางในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางโคก หนอง นา โมเดล