"กฤษฎา" เปิดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43

 

 

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 "The International Conference on Veterinary Science 2019 (ICVS 2019)" ภายใต้แนวคิด "70 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ" ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

         โดย รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสัตวแพทย์ไทยมีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำด้านสัตวแพทย์ในระดับภูมิภาค จึงเป็นที่น่ายินดีที่วงการสัตวแพทย์ไทยมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสัตวแพทย์โดยความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ ในช่วงที่ผ่านมา บทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างชัดเจน เช่น การควบคุมโรคระบาดสัตว์ไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ และส่งกระทบต่อระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศ  อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานสู่อาหารปลอดภัยในระดับโลก จนทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่สำคัญในภูมิภาค  ทั้งนี้ โลกมีความต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อบทบาทของสัตวแพทย์ในการควบคุมระบบการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

 

         "ปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ไทยก็ได้สร้างมูลค่าจากการส่งออกปีละกว่า 240,000 ล้านบาท สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานที่มาจากความทุ่มเทและรับผิดชอบของบุคลากรในวิชาชีพสัตวแพทย์พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2561 จำนวน 5 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการฯ จำนวน 19 ราย และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 9 สถาบัน จำนวน 9 ราย"

         ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะที่ปรึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯและกรมปศุสัตว์ ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนางานด้านสัตวแพทย์และวิชาชีพสัตวแพทย์ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานทางวิชาการ และการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาคมวิชาชีพทางสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ยกระดับมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่สมาชิกและสังคม ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์และช่วยเหลืองานสาธารณกุศล อาทิ การจัดกิจกรรม ทำหมันสุนัข แมวเพื่อลดประชากรสุนัข แมว และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมว มีผลให้โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง

 

         ขณะที่ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นช่องทางนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิชาการของสัตวแพทย์ไทย ต่อสมาชิกสัตวแพทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "70 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์: การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ" มีการนำเสนอผลงานรวม 85 เรื่อง หัวข้อสัมมนา 3 เรื่องโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

 

AD BANNER HEAD