ชู "ทุเรียนนนท์" ผลผลิตดีมีคุณภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต

         นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมขั้นตอนการผลิตทุเรียนคุณภาพ ณ สวนทุเรียนนายสำเริง สุนทรแสง เลขที่ 23 หมู่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูกาลให้ผลผลิตของทุเรียนนนท์ในปี 2562

         ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ และมีราคาสูงที่สุดในประเทศ โดยมีพื้นที่การปลูกทุเรียนทั้งหมด จำนวน 2,899 ไร่ เกษตรกร 872 ครัวเรือน แต่เนื่องจากพื้นที่สวนทุเรียนต้องประสบกับอุทกภัยเมื่อปี 2554 และได้รับความเสียหายเกือบสิ้นเชิงในทุกพื้นที่ จึงมีการฟื้นฟูการปลุกทุเรียนขึ้นมาใหม่ และต้นทุเรียนอายุยังน้อย ให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่ รสชาติ และผลผลิตทุเรียนที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค

 

         ดังนั้นการฟื้นฟูจึงเป็นนโยบายสำคัญที่ทางจังหวัดนนทบุรี เร่งดำเนินการและผลักดันโครงการฯต่างๆ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตัวอย่างเช่น โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่จังหวัดมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2560-2563 วัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์สวนทุเรียนให้อยู่คู่บ้านเมืองนนทบุรี โดยสนับสนุนวิชาการและปัจจัยการผลิตที่ดีและเหมาะสมให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วน รวมทั้งการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ทุเรียนนนท์ ที่กำหนดให้สวนที่ได้ติดตราสัญลักษณ์ GI ต้องมีพื้นที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี วิธีการปลูก และพันธุ์ที่ปลูกต้องเฉพาะเจาะจง

         โดยปัจจุบันพันธุ์ที่รับการขึ้นทะเบียน GI มีดังนี้ พันธุ์ดั้งเดิม เช่น กบแม่เฒ่า กบชายน้ำ ย่ำมะหวาด กำปั่นขาว และกำปั่นพวง สำหรับพันธุ์การค้า เช่น ก้านยาว หมอนทอง ชะนี และกระดุมทอง และปัจจุบันมีเกษตรกรที่ติดตราสัญลักษณ์ GI บ่งบอกความเป็นทุเรียนนนท์ที่มีคุณภาพแล้ว จำนวน 27 ราย มีทุเรียน GI ออกจำหน่ายตั้งแต่ปี 2560 รวม 771 ลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงสวนเก่าที่ให้ผลผลิต จึงยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่ของพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด ซึ่งประโยชน์ของการขึ้นทะเบียน GI ก็เพื่อคุ้มครองผู้ผลิตและผู้บริโภค ป้องกันการแอบอ้างทุเรียนจากแหล่งอื่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย และคาดการณ์ว่าในปีนี้ จากการสำรวจมีต้นทุเรียน 762 ต้น ที่จะให้ผลผลิตกว่า 1,495 ลูกออกจำหน่าย

 

         ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจได้รู้จักและเข้าใจในทุเรียนนนท์ และที่มาของทุเรียนนนท์ที่กล่าวขานกันมายาวนาน ด้วยคุณภาพ และความอร่อย มีการออกร้านจำหน่ายทุเรียนนนท์ (GI) จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนมาจำหน่ายเองภายในงานนี้ด้วย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

ADS. home