สนช.ยอมถอย ตัดมาตรา27/1 พรบ.ข้าว เปิดทางชาวนาพัฒนาสายพันธุ์

         เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ.... ได้นำความเห็นจากกระทรวงเกษตรฯไปพิจารณา และได้ตัดมาตรา 27/1 ทั้งหมดออกจากร่างแล้ว ทั้งนี้มาตราดังกล่าวเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชาวนา ผู้ปรับปรุงข้าว และการกำหนดให้รับรองพันธุ์ข้าว รวมถึงกำหนดบทลงโทษสูงสุดผู้ฝ่าฝืนทั้งโทษจำคุก 1 ปี และโทษปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         "ประเด็นที่กำหนดให้ผู้พัฒนาขายพันธุ์ข้าวต้องมาขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นข้อกังวลของชาวนา และนักวิชาการว่ามาตรานี้จะมาสกัดกั้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตามวิถีเกษตรกร ที่มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์ เก็บพันธุ์ไว้พัฒนากันเอง รวมถึงการยกเลิกบทลงโทษ ส่วนรายละเอียดที่คณะกรรมาธิการฯจะตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้ให้รักษาการอธิบดีกรมการข้าว ไปติดตามรายละเอียดมาหารืออีกครั้ง"
         ขณะที่ นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เผยว่า แนวทางป้องกันการลักลอบจำหน่ายพันธุ์ข้าวปลอมนั้น คณะกรรมาธิการฯ จะกำหนดให้เป็นอำนาจของอธิบดีกรมการข้าว ในการออกประกาศกรมฯ ห้ามจำหน่ายข้าวเป็นรายสายพันธุ์ กรณีที่พบว่าอาจมีการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์นั้นๆ จำหน่าย โดยมอบหมายให้กรมการข้าวกำหนดแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การตรวจสอบ การควบคุม เป็นต้น ซึ่งทั้งแนวทางปฏิบัติและการออกประกาศห้ามจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแต่ละครั้งต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ก่อน