รมช.เกษตรฯ มอบนโยบาย ส.ป.ก. ขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 62

         เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จำนวนประมาณ 180 ราย เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการฝึกอบรมฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
         ทั้งนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบหมาย 5 เรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการปฏิรูป คือ 1.ดินต้องดีขึ้น ต้องหยุดการชะล้างหน้าดินให้ได้โดยเร็ว 2.น้ำต้องดีขึ้น เพียงพอต่อการใช้ ต้องเร่งพัฒนาให้ดินมีการอุ้มน้ำ 3.พันธุ์ที่เหมาะสม คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกของแต่ละพื้นที่ 4.ระบบการผลิต ต้องให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน และ 5.คน ต้องพัฒนาคน ให้มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และมีคุณธรรมเพียงพอ ดังนั้นต้องเร่งปฏิรูปตนเองก่อน เพื่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง


         "ส.ป.ก. ต้องเร่งปฏิรูปทั้งด้านบุคลากรและระบบ ในส่วนข้าราชการต้องปฏิรูปตนเอง เพื่อให้เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน โดยหมั่นศึกษา รอบรู้ ทันต่อสถานการณ์ มีความรอบคอบ ระมัดระวัง รู้จริงทั้งการบริหารจัดการคนและระบบ ที่สำคัญต้องมีคุณธรรมเพียงพอ และเป็นที่พึ่งนำพาเกษตรกรให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ ขณะเดียวกัน ในด้านระบบ ควรกำหนดทิศทางการปฏิรูปอย่างชัดเจน สร้างนวัตกรรมการบริหารองค์กร สร้างองค์ความรู้จากแผ่นดิน ร่วมกันส่งเสริมการหยุดชะล้างพังทลายหน้าดินในที่ดินของเขตปฏิรูป ตลอดทั้งผสานความร่วมมือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน" นายวิวัฒน์ กล่าว