"แตงโมอินทรีย์"ผลิตผลหลังนาแปลงใหญ่ :รายได้เสริมเกษตรกรคำเขื่อนแก้ว

    ยโสธร - นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์ ที่บ้านเหล่าฝ้าย ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

      นายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ่มปลูกฮัก กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮัก ปัจจุบัน มีสมาชิก 221 ราย กลุ่มฯปลูกข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่เป็นหลัก และต่อยอดใช้พื้นที่นาหลังปลูกข้าว จำนวน 500 ไร่ ปลูกแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรี สร้างรายได้เสริม ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจำหน่ายผลผลิตผ่าน บริษัทปลูกฮัก ประเทศไทย ส่งสินค้าให้ Top supermarket ภายใต้แบรนด์ "ปลูกฮัก"

      วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์ มีการบริหารงานกลุ่มอย่างเข้มแข็งและจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการต้นทางถึงปลายทาง ได้แก่ การเตรียมคน เตรียมพื้นที่ ปรับปรุงดิน ควบคุมคุณภาพการผลิต ทำการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ต้นทุนการผลิตต่ำ และมีระบบการเกษตรที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงดิน โดยให้กลุ่มทำปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยหมัก น้ำหมักคุณภาพธาตุอาหารสูง และผลิตสารไล่ป้องกันแมลงศัตรูพืช อีกทั้ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ประสานประธานกลุ่มเพื่อประสานการสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร ได้แก่ แหล่งน้ำในไร่นา และน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลเกษตรอินทรีย์กลุ่มปลูกฮักต่อไป

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน