ราคามันฯสูง!ดันผลผลิตไทย-เพื่อนบ้านเพิ่ม : รัฐจัดเต็ม7โครงการรองรับ

      รุงเทพฯ - นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลังประเทศกัมพูชา และเวียดนาม วันที่ 13-18 มกราคม 2562 ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งผลิตสำคัญ โดยไทยนำเข้ามันสดและมันเส้นจากกัมพูชาเพื่อรวบรวม/ปรับปรุงคุณภาพ/แปรรูป เพื่อการส่งออก ขณะที่เวียดนาม ถือเป็นประเทศคู่แข่งที่สำคัญของไทย

      จากการติดตามสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังประเทศกัมพูชา ใน 5 จังหวัด (เสียมราฐ ,อุดรมีชัย ,พระวิหาร ,รัตนคีรี และตโบงฆมุม) และประเทศเวียดนาม 2 จังหวัด (ญาลาย และกว่างหงาย) คาดว่า ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2561/62 ในพื้นที่ดังกล่าว จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปี 2560/61 ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก และมีการดูแลเอาใจใส่ต้นมันฯดีขึ้น

 

      สำหรับสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังของไทย ปี 2561/62 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561 คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.40 ล้านไร่ เมื่อเทียบกับปี 2560/61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.73 ผลผลิต 29.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.53 และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,566 ตัน/ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 เนื่องจากในปี 2561 ราคาหัวมันฯที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นมาก เฉลี่ย 2.25 บาท/กิโลกรัม โดยสูงกว่าปี 2560 ซึ่งเฉลี่ยที่ราคา 1.52 บาท/กิโลกรัม จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก โดยปลูกแทนในพื้นที่อ้อยโรงงานที่ครบอายุ บางพื้นที่ปลูกแทนในพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ที่ปล่อยทิ้งว่าง รวมทั้งพื้นที่ยางพาราที่โค่นทิ้ง ซึ่งผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำฝนเหมาะแก่การเจริญเติบโตประกอบกับราคาจูงใจทำให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษา จึงส่งผลให้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น

      ด้านราคามันที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือนมกราคม 2562 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.27 บาท ลดลงจากเดือนธันวาคม 2561 ที่ราคากิโลกรัมละ 2.30 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.30 เนื่องจากราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (มันเส้น และแป้งมันฯ) มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2562 เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อาจทำให้ราคาปรับตัวลดลงได้

      ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเมื่อครบอายุ เพื่อให้ได้มันฯที่มีคุณภาพ เพิ่มปริมาณผลผลิต รวมทั้งในการปลูกรุ่นต่อไปควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรค ในส่วนของภาครัฐได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2561/62 รวม 7 โครงการ เมื่อ 22 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 1) โครง การสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กเพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง 2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด 3)โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 4) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันฯ 5) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด) 6) โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และ 7) โครงการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน

     ขอบคุณข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร