แพร่จัดเทศกาล "ส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย"

         นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย (Smart Product) จังหวัดแพร่ "เทศกาลส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย" ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ระบุว่า ทางอำเภอวังชิ้น มีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานมากกว่า 13,000 ไร่ และอำเภอลองมีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานมากกว่า 3,000 ไร่ รวมพื้นที่ 2 อำเภอกว่า 17,000 ไร่ เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 10,000 ไร่ มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และได้รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานจำนวน 2 กลุ่ม เกษตรกร 90 ราย พื้นที่ 710 ไร่
         ทั้งนี้ ผลผลิตส้มเขียวหวานได้ออกสู่ตลาด 2 รุ่น รุ่นแรก ออกมากในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ส่วนรุ่นที่ 2 ออกในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. ซึ่งเกษตรกรสามารถจำหน่ายส้มเขียวหวาน เบอร์ 0 ได้กิโลกรัมละ 22 บาท, เบอร์ 1 กิโลกรัมละ 13 บาท, เบอร์ 2 กิโลกรัมละ 9 บาท และส้มเขียวหวานคละเกรดกิโลกรัมละ 18 บาท มีผลผลิตเฉลี่ย 2 ตันต่อไร่ สามารถให้ผลตอบแทนไร่ละกว่า 40,000 บาท คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 600 กว่าล้านบาทต่อปี

         "การจัดงานเทศกาลส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ส้มเขียวหวานที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดแพร่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยกระดับการผลิตส้มเขียวหวานให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาส้มเขียวหวานไม่ให้ตกต่ำ เกษตรกรขายส้มเขียวหวานในราคาที่เป็นธรรม เพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรกรได้นำผลผลิตขายตรงสู่ผู้บริโภค และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อ กระจายส้มเขียวหวานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดแพร่" นายอนุรัฐ กล่าว