"เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้"กรมการข้าว : การันตีไม่ปนพันธุ์อื่น ผลิตได้มาตรฐาน

     ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้บูรณาการร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการขอใช้ "เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้" เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตจะสามารถจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีตลาดรองรับที่แน่นอน ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต โดยได้นำร่องเครื่องหมายรับรองฯ บนบรรจุภัณฑ์ ข้าว กข43 ที่มีคุณภาพจากกรมการข้าว     

     ทั้งนี้ กรมการข้าวได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา หากผู้ใดลอกเลียนแบบ "เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้" จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีการปลอมเครื่องหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะได้รับโทษตามข้อกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของกระทรวงพานิชย์ 

     ประกาศกรมการข้าว ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยอธิบดีกรมการข้าว ได้กำหนดให้ชื่อพันธุ์ข้าวดังต่อไปนี้ ยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ประกอบด้วย 1) กข6 2) กข15 3) กข21 4) กข43 5) กข59 6) ปทุมธานี1 7) พิษณุโลก80 8) ขาวดอกมะลิ105 9) ทับทิมชุมแพ 10) สังข์หยด 11) มะลินิลสุรินทร์ และ 12) ข้าวเหนียวลืมผัว

     อย่างไรก็ตาม เกษตรกร ผู้ประกอบการ สามารถนำข้าวพันธุ์อื่นๆดังข้างต้น ไปขอรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ได้ โดยดาวน์โหลดแบบคำขอใช้เครื่องหมายฯ ได้ที่ dric.ricethailand.go.th หรือโทร.สอบถาม 02-561-2174 หรือสายด่วนหมอข้าว 1170 กด 4 ซึ่งข้อดีของเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นข้าวพันธุ์แท้ ไม่มีการปนจากข้าวพันธุ์อื่น มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากกรมการข้าวอย่างแท้จริง.