ที่ดิน ส.ป.ก. แบ่งแยก ซื้อ-ขาย ไม่ได้ : ยกเว้นโอนสิทธิให้ทายาท


     ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 คือเอกสารสิทธิให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน เริ่มขึ้นเมื่อมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มีหลักการสำคัญว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปนั้นใช้ทำเกษตรกรรมได้อย่างเดียวเท่านั้น ทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้ และผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 จะต้องมีฐานะยากจน

     พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 39 บัญญัติว่า ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการ แบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

     ทั้งนี้ การโอนสิทธิแก่ทายาท หมายถึง เกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก.4-01 ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไป และต้องการโอนสิทธิให้แก่ทายาท ทำได้ดังนี้

     1.ยื่นคำขอ - ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน ลูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ 

     2.ผู้รับโอน - คู่สมรส บุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลานของเกษตรกร คู่สมรสที่หย่าขาด ซึ่งเป็นเกษตรกรและไม่มีที่ดินทำกิน

     3.ผู้มีอำนาจพิจารณา คือ

        - ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรณีโอนให้แก่คู่สมรสและบุตรเพียงคนเดียว 

        - คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกรณีทายาทนอกเหนือจากคู่สมรสและบุตรกรณีแบ่งโอนแก่ บุตร และกรณีโอนให้แก่คู่สมรสที่หย่าขาด

     4.การแจ้งผล - แจ้งผลเป็นหนังสือและให้สิทธิอุทธรณ์คัดค้าน

     5.การอุทธรณ์ - ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับแจ้งที่ ส.ป.ก.จังหวัด และ

     6.การยื่นฟ้องศาลปกครอง - ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใจ 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งผลอุทธรณ์

     สรุป บุคคลผู้ได้รับจัดสรรที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2538 จะแบ่งแยก ซื้อขาย โอนสิทธิ ไปให้ผู้อื่นไม่ได้ ยกเว้นให้ทายาท สถาบันเกษตรกร หรือคืนให้ ส.ป.ก.ดังกล่าวข้างต้น

     ขอบคุณข้อมูล-ภาพ : https://www.alro.go.th/alro_th/ewt_news.php?nid=1236&filename=index