กสส. หนุนสหกรณ์ผลิตปุ๋ยใช้เองจำหน่ายสมาชิก

         นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นดิน ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีโครงการสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรผลิตปุ๋ยใช้เองจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่
         โดยให้สหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเหมาะสมกับสภาพดินให้สหกรณ์นำไปผลิต ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ จะเจรจากับผู้ประกอบการนำเข้าแม่ปุ๋ย เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยได้ซื้อแม่ปุ๋ยจากบริษัทนำเข้าในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดและกระจายต่อให้กับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัด นำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกร
         ส่วนเงินทุนในการผลิตปุ๋ยนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 1,300 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 และ ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี คาดว่าสหกรณ์การเกษตร จะเริ่มผลิตปุ๋ยและจำหน่ายได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.นี้ โดยมีเป้าหมาย 100,000 ตัน ราคาถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จตามท้องตลาดตันละ 3,378 บาท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 300-400 บาท สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยคิดเป็นมูลค่ากว่า 337 ล้านบาท