เกษตรอินทรีย์ 4 จังหวัดอีสาน ประกาศเจตนารมณ์ผลิตอาหารปลอดพิษ

         ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลี่ชธานี พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ และพบปะประชาชน ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา
         โดย รมช.วิวัฒน์ กล่าวว่า จ.อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการทำเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้สำเร็จได้ เช่น มีสถาบันการศึกษาที่สามารถให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีผู้ประกอบการที่ดำเนินการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งมีตลาดภายในจังหวัดที่สามารถรองรับผลผลิตได้ ที่สำคัญคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานีประสบความสำเร็จได้ โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 5.8 ล้านไร่

         "รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นรูปธรรม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1,000,000 ไร่ ในปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 200,000 ไร่ ในปี 2564 พร้อมทั้งได้จัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์ อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้" ดร.วิวัฒน์ กล่าว