4 หน่วยงานร่วมเคลื่อน"ชุมชนไม้มีค่า"

    กรุงเทพฯ - นายยรรยง การกาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจุมพฎ ชอบธรรม ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการชุม ชนไม้มีค่า" ระหว่าง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ สำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส.บางเขน เมื่อเร็วๆนี้ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือชุมชนไม้มีค่าให้ดำเนินไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย 10 ปี เกิดชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน